14.02.2018

NAGRODA ABW ZA PRACĘ STUDENTA WSAiB

NAGRODA ABW ZA PRACĘ STUDENTA WSAiB

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji WSAiB w Gdyni, Pan Paweł Wawrzyniak, zdobył II miejsce w VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego za najlepszą pracę magisterską z dziedziny bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Do konkursu było zgłoszonych łącznie 41 prac dyplomowych.

Praca dyplomowa pt.: „Cyberprzestępczość i cyberterroryzm jako kluczowe zagrożenia dla bankowości cyfrowej” została napisana pod kierunkiem prof. WSAiB dr hab. Mariusza Gizowskiego. Promotor pracy nie kryje dumy ze swojego studenta: „jako promotor wyżej wymienionej dysertacji chciałbym podkreślić, iż Komitet Konkursowy – jak to ujął w uzasadnieniu nagrody – „docenił holistyczne ujęcie zagadnienia, które skłania do uznania zagrożeń cyberprzestępczością i cyberterroryzmem jako priorytetowych wyzwań dla polityki bezpieczeństwa współczesnych państw”.

Informacje na temat wyników konkursu dostępne są na stronie ABW