Erasmus Policy Statement

1. Strategia na lata 2014-2020

Ważnym elementem kształcenia w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni jest jego międzynarodowy wymiar. WSAiB została założona w 1994 roku, jako pierwsza niepaństwowa wyższa uczelnia w północnej Polsce, i od samego początku podejmowała działania dla nawiązania współpracy międzynarodowej. Zaowocowało to porozumieniami lub umowami podpisanymi z uczelniami i instytucjami z krajów takich jak: Niemcy, Szwecja, Dania, Finlandia, Francja, Hiszpania, Portugalia, Turcja czy Rumunia. Nasza współpraca międzynarodowa obejmowała wspólne badania, publikacje, wizyty, seminaria, wymianę studentów i kadry.

WSAiB uważa współpracę międzynarodową za ważny element realizacji jej strategii. Nasze cele strategiczne obejmują ciągły proces rozwijania i doskonalenia programów studiów i oferty edukacyjnej, a także nacisk na rozwijanie własnej kadry naukowo-dydaktycznej. Współpraca międzynarodowa pozwala WSAiB rozwijać swe programy edukacyjne w zgodzie ze standardami europejskimi i osiągnięciami naszych partnerów. Pozwala także naszej kadrze na rozwój własny poprzezzwiększoną mobilność, kontakt i zaangażowanie w badania i kształcenie na poziomie międzynarodowym.

WSAiB zamierza również umożliwiać studentom korzystanie z międzynarodowego wymiaru studiowania. W tym celu studentom gwarantuje się naukę wielu popularnych języków europejskich. Nasi studenci mają szansę studiować w większości krajów europejskich, a nasza oferta zagraniczna jest z roku na rok coraz większa. WSAiB docenia także korzyści, jakie daje goszczenie studentów zagranicznych w Gdyni i tworzenia międzynarodowej atmosfery studiowania, stąd wprowadzone specjalne ułatwienia dla studentów zagranicznych oraz programy w języku angielskim. Nasza oferta skierowana dla studentów zagranicznych jest stale poszerzana i uzupełniana o nasze najnowsze kierunki. W najbliższych latach Uczelnia pragnie sukcesywnie zwiększać mobilność studentów, rozpocząć wymianę studentów na Wydziale Prawa oraz rozpocząć nowe projekty z obecnymi i przyszłymi partnerami dążąc jednocześnie do stworzenia europejskiego modelu kształcenia na najwyższym poziomie. WSAiB podkreśla także zaangażowanie i uczestnictwo samych studentów, dlatego zachęca organizacje studenckie do współpracy międzynarodowej i angażuje studentów do projektów z tym związanych.

W mieście tak europejskim, nowoczesnym i otwartym jak Gdynia, europejski wymiar działania jest niemal oczywisty. WSAiB prowadzi te działania m.in. poprzez:

W roku 2007 w WSAiB został wprowadzony system ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System. System ten zapewnia porównywalność oraz pełną uznawalność studiów zrealizowanych za granicą. Koordynator Programu Erasmus oraz dziekani sporządzają dokumenty Learning Agreement w taki sposób, aby zapewnić pełną uznawalność przedmiotów zaliczonych w trakcie wymiany studenckiej.

W celu zapewnienia przejrzystości wymiany zagranicznej WSAiB przyjęła regulacje wewnętrzne w postaci regulaminu wymiany zagranicznej z 2007 r., regulaminu praktyk zagranicznych (rok 2008) oraz zasad zaliczania studiów zrealizowanych za granicą. Uczelnia przyjęła także zasady finansowania wyjazdów zagranicznych opartych na zasadzie przejrzystości i równości.

2. Organizacja wymiany studentów i kadry akademickiej

WSAiB będzie informowała potencjalnych stypendystów Erasmusa o możliwościach, jakie daje współpraca zagraniczna oraz o zasadach dotyczących selekcji kandydatów do wyjazdu. Uczelnia będzie zwracała szczególną uwagę na przygotowanie językowe kandydatów, ich wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe oraz zaangażowanie w sprawy współpracy zagranicznej w Uczelni. Cele te będą osiągane poprzez:

3. Organizacja praktyk zagranicznych

Zdobywanie doświadczenia zawodowego już w trakcie studiów staje się coraz bardziej koniecznym elementem kształcenia. W dzisiejszym świecie należy zapewnić studentom możliwości zdobywania doświadczenia zawodowego nie tylko w kraju, ale i za granicą. Student posiadający doświadczenie w pracy w międzynarodowym środowisku staje się bardziej atrakcyjny na rynku pracy. Praktyki zagraniczne umożliwiają też zdobycie większej płynności w posługiwaniu się językiem obcym i poznanie specjalistycznego słownictwa branżowego.

WSAiB posiada już partnera przyjmującego naszych studentów na praktyki zagraniczne i będzie dążyła do poszerzenia listy kontaktów z zagranicznymi instytucjami/przedsiębiorcami.

Udział w praktykach w ramach Programu Erasmus daje studentowi dodatkowe punkty ECTS i jest umieszczany w Suplemencie do Dyplomu.

ERASMUS POLICY STATEMENT 2021-2027

1. Strategia na lata 2021-2027

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni jest najstarszą Uczelnia niepubliczną na Pomorzu, która powstała w 1994 roku. Władze Uczelni od momentu jej założenia doceniały ważność umiędzynarodowienia w kształceniu studentów i pracy kadry naukowo-dydaktycznej. WSAiB podejmowało różnorodne działania celem podniesienia poziomu internalizacji w Uczelni oraz współpracy z innymi instytucjami i firmami międzynarodowymi. Działania te sprzyjały organizacji wspólnych wizyt studyjnych, wymiany studentów oraz kadry naukowo-dydaktycznej i administracyjnej z różnymi europejskimi państwami.

W strategii rozwoju Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni niezbędnym elementem jest współpraca międzynarodowa. Działania Uczelni w tym zakresie wspomagają doskonalenie programów kształcenia na studiach regularnych i podyplomowych, a także dają szerokie możliwości dla rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej i administracyjnej. Możliwość mobilności, nawiązywanie współpracy z międzynarodowymi instytucjami, uczestniczenie w integracji oraz wydarzeniach międzynarodowych bardzo pozytywnie wpływają na rozbudowę i osiągnięcie celów Uczelni.

W latach 2014-2020 WSAiB Gdynia umożliwiło studentom i wykładowcom akademickim, a także pracownikom administracyjnym korzystanie z międzynarodowych wyjazdów w ramach programu ERASMUS+ oraz PO WER. WSAiB docenia zainteresowanie mobilnościami zagranicznymi przez studentów i pracowników, a także zainteresowanie studentów studiujących w instytucjach partnerskich. Uczelnia cały czas pracowała i kontynuuje swoja pracę nad rozszerzeniem oferty, umożliwiając studentom i pracownikom odwiedzenie rożnych państw europejskich. W ostatnich latach Uczelnia wprowadziła możliwość studiowania na kolejnym kierunku studiów anglojęzycznych – Global Logistics, a także zgodnie z ustalonym wcześniej celem umożliwiła studentom Wydziału Prawa i Administracji wyjazdy zagraniczne zarówno na studia jak i na praktyki. Ilość mobilności znacznie wzrosła w porównaniu z poprzednimi latami, natomiast WSAiB ma na celu sukcesywne zwiększanie ilość mobilności studenckich oraz pracowniczych i popularyzowanie wymian zagranicznych.

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni jest Uczelnią otwartą, nowoczesną, europejską i pragnącą poszerzać inicjatywę umiędzynarodowienia, w czym sama bierze aktywny udział:

Od 2007 roku każda mobilność studencka jest w pełni uznawana. Wprowadzony wcześniej system European Credit Transfer and Accumulation Transfer (ECTS) pozwala Koordynatorowi Programu Erasmus oraz dziekanom przygotowywać Learning Agreement w taki sposób, aby wszystkie efekty kształcenia oraz praktyk realizowanych za granicą przez studentów zostały uznane.

2. Organizacja wymiany studentów i kadry akademickiej

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni kładzie duży nacisk na możliwości wymiany zagranicznej i stale informuje o nich potencjalnych uczestników programu. Jednym z najważniejszych zadań Uczelni będzie kontynuacja informowania studentów i pracowników o tym, jakie korzyści można osiągnąć dzięki uczestniczeniu w programie oraz o możliwościach zdobycia cennego doświadczenia.
Ten cel zostanie osiągnięty przez:

WSAiB Gdynia zwracała oraz nadal będzie zwracać uwagę u kandydatów na wymianę studencką na poziom znajomości języków obcych, ich wyniki w nauce, udział w życiu Uczelni i społeczności studenckiej, a także zaangażowanie w kierunku umiędzynarodowienia Uczelni.

Ważnym elementem dla Uczelni jest również jasność, przejrzystość oraz zrozumiałość zarówno przez pracowników jak i uczestników procesu mobilności oraz przygotowania się do niej przez kandydata na wyjazd.
WSAiB osiągnęła ten cel, a jego udoskonalenie poprowadzi przez:

3. Organizacja praktyk zagranicznych

Każdy student studiów regularnych Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni musi zaliczyć obowiązkowe praktyki studenckie. Po najnowszych zmianach wprowadzonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego praktyki na kierunkach o profilu praktycznym na studiach licencjackich oraz jednolitych magisterskich wynoszą 6 miesięcy, a praktyki na studiach magisterskich 3 miesiące. Wydłużenie czasu trwania praktyk zdecydowanie wpłynęło na zainteresowanie praktykami zagranicznymi przez studentów.

Student który odbywał praktyki zagranicą, posiadający doświadczenie we współpracy międzynarodowej oraz otwarty na umiędzynarodowienie jest ceniony na rynku pracy, a pracodawcy z chęcią podejmują współpracę z taką osobą. WSAiB ma na celu rozpowszechniać taką wizję, aby zapewnić potencjalnych uczestników programu, że praktyki zagraniczne umożliwiają zdobycie cennego doświadczenia, dają szansę na podwyższenie poziomu języka obcego oraz wpływają na proces wejścia na rynek pracy. Ważnym elementem jest również uznawanie praktyk odbytych za granicą oraz umieszczenie informacji o nich w suplemencie do dyplomu absolwenta.

WSAiB posiada znaczącą liczbę partnerów chętnie przyjmujących naszych studentów na praktyki, jednakże Uczelnia będzie stale dążyć do poszerzenia oferty pracodawców zagranicznych.

4. Wpływ uczestnictwa w programie na Uczelnię

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni jest bardzo zainteresowana aktywną współpracą z Uczelniami zagranicznymi oraz przedsiębiorstwami. Chętnie będziemy rozwijać możliwości wyjazdów na mobilność naszych studentów oraz pracowników w ramach programu Erasmus+. Uczelnia starannie podtrzymuje współpracę z obecnymi uczelniami partnerskimi i jednocześnie poszukuje nowych partnerów do współpracy w ramach mobilności.

Działania te oraz udział w projekcie pozwolą studentom oraz pracownikom Uczelni brać udział w mobilności i pozyskiwać doświadczenie, rozwijać się wszechstronnie w zakresie edukacyjnym, prywatnym oraz zawodowym. Współpraca zagraniczna w ramach wymiany dydaktycznej bardzo wesprze rozwój kadry uczelnianej, udoskonali ich kompetencje. Studenci będą mieli szanse na pogłębienie swej wiedzy za pomocą nauki w międzynarodowym środowisku, przejęcia nowych metod uczenia się i kontaktu z nowymi ludźmi i autorytetami. Zainteresowanie społeczności studenckiej oraz kadry akademickiej współpracą i rozwojem międzynarodowym zwiększy ich zaangażowanie w procesie studiów, zwiększy ich atrakcyjność, poszerzy wiedzę o świecie i podniesie umiejętności współpracy w przyszłości. Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni ma ambitny plan nawiązać nowe umowy o współpracy z uczelniami partnerskimi, zwiększyć liczbę mobilności, a także aktywnie brać udział w wielostronnych projektach na rzecz programu.