UMOWA O WSPÓŁPRACY WSAIB Z SANTANDER UNIVERSIDADES

UMOWA O WSPÓŁPRACY WSAIB Z SANTANDER UNIVERSIDADES

WSAiB podpisała umowę o współpracy w ramach projektu Santander Universidades. Stosowny dokument został podpisany w siedzibie uczelni 8 marca 2023 r. przez Rektora dra Tomasza Białasa oraz pana Wojciecha Leśniewskiego, Dyrektora Biura Santander Universidades.

Główne obszary wspólnych działań w ramach podpisanej umowy będą dotyczyły współpracy w zakresie: wspierania kultury przedsiębiorczości, praktyk studenckich, nawiązywania kontaktów międzynarodowych, badań naukowych, rozwoju nowych technologii, wsparcia merytorycznego dla społeczności akademickiej.

Zakres współpracy obejmuje: realizację projektów mających na celu podniesienie jakości edukacji, wspieranie działalności badawczej, realizację projektów oraz publikację ich wyników, usprawnianie zarządzania instytucjonalnego ośrodkami akademickimi, zwiększenie dostępności programów szkoleniowych, promowanie wymiany międzynarodowej, popularyzację programów współpracy.

Celem współpracy jest także zwiększenie dostępności i jakości usług w szczególności kulturalnych, edukacyjnych, rozwojowych i naukowych kierowanych do społeczności akademickiej oraz – na życzenie WSAiB – promowanie konkretnych usług finansowych dla studentów, doktorantów i pracowników Uczelni.

Uczelnia uzyska wsparcie ułatwiające realizację projektów korporacyjnych, instytucjonalnych, naukowych oraz edukacyjnych.

Santander będzie współpracować z Uczelnią w ramach zapewniania rozwoju działalności i wspierania Uczelni. W ramach tych działań Santander będzie wspierać w szczególności:

a) rozwój współpracy naukowej między Uczelnią a ośrodkami akademickimi  w krajach, w których funkcjonuje program Santander Universidades,

b) rozwój interdyscyplinarnych sieci współpracy między Uczelnią i ośrodkami naukowymi na świecie, w celu umożliwienia wymiany wiedzy na ogólnoświatowym poziomie

c) realizację wybranych projektów technologicznych, badawczych, rozwojowych, edukacyjnych oraz wpierających mobilność i przedsiębiorczość studentów, pracowników, doktorantów oraz absolwentów Uczelni.

Globalne Programy Santander Universidades

Santander umożliwi pracownikom, doktorantom i studentom oraz absolwentom Uczelni uczestnictwo w Globalnych Programach Santander Universidades organizowanych cyklicznie lub jednorazowo. Pracownicy Uczelni studenci oraz absolwenci uczestniczący w programach globalnych muszą spełniać właściwe kryteria i poddać się wymogom proceduralnym.

Inicjatywa Globalnych Programów Santander Universidades ma na celu wspieranie międzynarodowej wymiany studentów oraz pracowników Uczelni.

Staże i praktyki w Santander

Studenci przedostatniego oraz ostatniego roku pierwszego lub drugiego stopnia studiów, po wyrażeniu w formie pisemnej zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Santander, o ile okaże się ona konieczna, będą brać udział w procesie rekrutacyjnym na bezpłatny staż w Santander, trwający nie krócej niż jeden miesiąc i nie dłużej niż trzy miesiące. W zależności od wyników pracy stażysty oraz potrzeb etatowych Santander, stażysta może zostać zatrudniony przez Santander.