BARDZO DOBRA OCENA KIERUNKU LOGISTYKA

Opublikowano: 02.12.2014

Maksimum, bo aż osiem ocen bardzo dobrych, otrzymał kierunek Logistyka w raporcie Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Wyniki kontroli potwierdzają bardzo wysokie standardy kształcenia w Uczelni im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni.

Pięcioosobowy zespół Polskiej Komisji Akredytacyjnej pod kierownictwem prof. dr. hab. Tadeusza Kufla wizytujący WSAiB ocenił jakość kształcenia na kierunku Logistyka biorąc pod uwagę następujące kryteria:

1. Koncepcja rozwoju kierunku – ocena bardzo dobra

„Na omawianym kierunku istnieje możliwość wyboru unikatowej w skali kraju specjalności – Logistyki morskiej, co podkreśla silny związek misji i strategii Uczelni z gospodarką morską.”*

2. Cele i efekty kształcenia oraz system ich weryfikacji – ocena bardzo dobra

„Kierunkowe efekty kształcenia zostały określone prawidłowo i przypisane do efektów obszarowych.”*

3. Program studiów – ocena bardzo dobra

„Treści programowe i stosowane metody dydaktyczne, są właściwie dobrane i umożliwiają osiągnięcie zakładanych celów i kierunkowych efektów kształcenia dla ocenianego kierunku Logistyka.”*

4. Zasoby kadrowe – ocena bardzo dobra

„Zajęcia są powierzane osobom, których dorobek naukowy i doświadczenie zawodowe pozostaje w zgodzie z zamierzonymi efektami kształcenia i programami poszczególnych modułów.”*

5. Infrastruktura dydaktyczna – ocena bardzo dobra

„Baza dydaktyczna Uczelni jest bardzo dobra. Dodatkowe oprogramowanie specjalistyczne dedykowane dla kierunku Logistyka stwarza możliwość osiągnięcia przez studentów wszystkich zakładanych efektów kształcenia. Również wykorzystanie lokalnego potencjału firm, w zakresie kształcenia praktycznego w obszarze logistyka należy uznać za bardzo dobre.”*

6. Prowadzenie badań naukowych – ocena bardzo dobra

„W Uczelni istnieją dobre warunki do badań naukowych, są też znaczące wyniki badań.”*

7. System wsparcia dla studentów w procesie uczenia się – ocena bardzo dobra

„Uczelnia administracyjnie i dydaktycznie jest bardzo dobrze przygotowana do kształcenia studentów. Procedury są przejrzyste i powszechnie znane. Materiały dydaktyczne pozwalają na świadome kształtowanie ścieżki kształcenia oraz doskonale wspierają proces nauczania.”*

8. Wewnętrzny system zapewnienia jakości – ocena bardzo dobra

„Jednostka rozwija wewnętrzny system zapewniania jakości zorientowany na osiągnięcie wysokiej kultury jakości kształcenia na ocenianym kierunku studiów.”*

Bardzo wysokie noty, które otrzymała Uczelnia im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, potwierdzają dobrą jakość kształcenia i wysokie miejsce WSAiB wśród czołówki najlepszych Uczelni w Polsce.

Więcej informacji o studiach na kierunku Logistyka TUTAJ

*fragmenty raportu Polskiej Komisji Akredytacyjnej z kontroli  kierunku Logistyka w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni