VI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA POŚWIĘCONA BEZPIECZEŃSTWU, JURATA 2015

Opublikowano: 19.05.2015

W dniach 13-15 maja 2015 r. w Juracie, odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona bezpieczeństwu w administracji i biznesie.

Organizowane co dwa lata międzynarodowe konferencje poświęcone bezpieczeństwu na stałe weszły do kalendarium cyklicznych przedsięwzięć naukowych zainicjowanych przez Wyższą Szkołę Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni w partnerstwie z Uczelnią Techniczno-Handlową im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie oraz z Wyższą Szkołą Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu.

 

Tegoroczna konferencja była już szóstą edycją wydarzenia. Jej hasło programowe brzmiało: Bezpieczeństwo w administracji i biznesie jako czynnik europejskiej integracji i rozwoju. Licząca dwadzieścia nazwisk lista referentów łączyła nie tylko różne środowiska akademickie (gdyńska WSAiB, warszawska UTH, chojnicka PWSH „Pomerania”, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego APEIRON w Krakowie, Uniwersytet Wrocławski, Warszawska Szkoła Zarządzania, Politechnika Kowieńska, Ukraińska Narodowa Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu, Ukraiński Instytut Badawczy Obrony Cywilnej), oraz kraje (Litwa, Ukraina, Polska), ale również integrowała kręgi uczelniane z otoczeniem biznesowym. Najlepszym tego dowodem stała się obecność i wystąpienie dr. Krzysztofa Kalaty (Alior Bank) poświęcone bezpiecznemu inwestowaniu kapitału.

 

Wypowiedzi autorów poszczególnych referatów ukazywały interdyscyplinarność nauk o bezpieczeństwie, korzystających z ustaleń rozmaitych gałęzi wiedzy: od filozofii i socjologii (na temat roli tej ostatniej głos zabrał prof. dr hab. Janusz Maciejewski z UWr) po informatykę, szczególnie przydatną, jak stwierdzał w swoim wystąpieniu prof. zw. dr hab. Krzysztof Ficoń (WSAiB), przy kalkulacji ryzyka wystąpienia różnorakich zagrożeń. Po próbach rozstrzygnięcia kwestii metodologiczno-teoretycznych podjętych na przykład przez dra hab. Janusza Gierszewskiego z PWSH „Pomerania” (wystąpienie zatytułowane Bezpieczeństwo społeczne, socjalne a bezpieczeństwo społeczne państwa) uwagę uczestników obrad zwróciły zagadnienia praktyczne: bezpieczeństwo informacji w biznesie omówione przez dra Waldemara Gajdę (WSZ), zabezpieczenie wielkopowierzchniowych obiektów handlowych (referat dr. Wojciecha Woska, WSAiB), wybrane aspekty przestępczości stadionowej, omówione przez dr. Janusza Kaczmarka jak również zagrożenia pożarowe, o których traktował referat dra Marcina Anszczaka (UTH). Natomiast doktor Joanna Unterschütz (WSAiB) podjęła kwestię zapobiegania nielegalnej migracji pracowników.

Momentem szczególnym konferencji była wspólna wypowiedź pary badaczy z Kijowa, doc. dr Ingi Uriadnikowej i doc. dr. Wasyla Zaplatynskiego dotycząca ochrony infrastruktury krytycznej, oparta na najbardziej aktualnych materiałach ściśle powiązanych z konfliktem na wschodniej Ukrainie.

Artykuły uczestników konferencji zostaną opublikowane w specjalistycznej monografii przygotowywanej do druku przez wydawnictwo WSAiB.