ANKIETA

Na przełomie lutego i marca br. Wydział Zamiejscowy w Lęborku przeprowadził we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych Lęborka ankietę dotyczącą potrzeb edukacyjnych lęborskiej młodzieży. Ankieta zawierała cztery podstawowe pytania: czy i kiedy chcesz studiować; jeżeli tak, to co; gdzie  i w jakim systemie?
W badaniu tym udział wzięło ok. 1500 lęborskich uczniów klas maturalnych i przedmaturalnych. Ankietę przeprowadzono przy udziale i pomocy dyrektorów wszystkich szkół, po uprzedniej zgodzie Starosty Lęborskiego, który po opracowaniu jej wyników otrzyma zeń stosowne sprawozdanie. Rezultaty badań zostaną także opublikowane w zeszytach naukowych WSAiB.