11.05.2022

I Studencka Konferencja Naukowa

Zapraszamy do udziału w I Studenckiej Konferencji Naukowej „Prawo wobec społeczno-gospodarczych wyzwań współczesnego świata”  organizowanej przez Koło Naukowe Prawa Administracyjnego WSAiB. Wydarzenie odbędzie się 19-20 maja 2022 r. w formule hybrydowej.

link do Microsoft Teams dla uczestników zdalnych I Studenckiej Konferencji Naukowej:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTZhNjY5ZTgtYzAyMy00NmJlLWJmODUtODliNDZiZTFkYzE1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227b01623a-dea2-4bac-b88b-2e071406f9b7%22%2c%22Oid%22%3a%22502efc8a-4a37-437b-9ee5-4515436764a7%22%7d

 

Zaproszenie kierowane jest do kół naukowych oraz studentów uczelni wyższych zainteresowanych naukami prawnymi, naukami gospodarczymi i naukami o bezpieczeństwie, którzy chcieliby podzielić się swoją wiedzą i przemyśleniami związanymi ze współczesnymi wyzwaniami i problemami prawodawstwa. Przedstawione na  konferencji wystąpienia powinny odzwierciedlać obecny stan wiedzy, będący podstawą do stawiania hipotez dotyczących bliższej lub dalszej przyszłości w zakresie omawianej tematyki.

Udział czynny oraz bierny w konferencji jest bezpłatny.

Proponowane panele tematyczne:

1. Prawo a nowe technologie,

2. Społeczne aspekty prawa,

3. Aspekty prawne współczesnego biznesu.

 

Konferencja ma charakter społeczno-prawny i dotyczy poniższych obszarów tematycznych:

 

W związku z trwającą pandemią Covid-19 wydarzenie odbędzie się w formule hybrydowej. Organizatorzy konferencji nie zapewniają miejsc noclegowych dla uczestników. Prelegentom, którzy nie będą mogli pojawić się na konferencji osobiście, zostanie udostępniona możliwość wygłoszenia referatu w formie wideokonferencji.

Zgłoszenie pracy do publikacji jest równoznaczne z oświadczeniem, iż praca ta nie była wcześniej publikowana lub złożona w Redakcji innego czasopisma. Każdy artykuł powinien mieć minimum 20 000 znaków ze spacjami – bez streszczenia (tj. objętość minimum 0,5 arkusza wydawniczego), ale nie więcej niż 25 000 znaków ze spacjami.

Terminy:

15 marca 2022 r. – przesyłanie zgłoszeń oraz streszczeń referatu (2000-2500 znaków).

22 marca 2022 r. – przesłanie przez organizatora Konferencji potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia oraz wymogów redakcyjnych.

24 kwietnia 2022 r. – ostateczny termin przesłania gotowych tekstów publikacji.

4 maja 2022 r. – przesyłanie przez organizatora informacji o harmonogramie konferencji.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru Prelegentów, którzy wystąpią podczas konferencji, a także odrzucenia poprawnie przesłanego zgłoszenia, bez podawania przyczyny.

Przewiduje się publikację pokonferencyjną.

Opublikowanie tekstu uzależnione jest od uzyskania pozytywnych opinii recenzentów. Publikacja wydana zostanie w Wydawnictwie Bernardinum.

Zgłoszenia e-mail: konferencja@student.wsaib.pl

Informacji na temat konferencji udziela mgr Igor Antoon pod adresem e-mailowym: konferencja@student.wsaib.pl oraz telefonicznie pod numerem: 731-025-136.