II STUDENCKA KONFERENCJA NAUKOWA: ROLA PRAWA W KSZTAŁTOWANIU WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA

II STUDENCKA KONFERENCJA NAUKOWA: ROLA PRAWA W KSZTAŁTOWANIU WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA

Zapraszamy do udziału w II Studenckiej Konferencji Naukowej pt. Rola prawa w kształtowaniu współczesnego świata. Wydarzenie odbędzie się 20 i 21 kwietnia 2023 r. w formule hybrydowej: pierwszy dzień w WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, drugi dzień on-line, na platformie MS Teams. Organizatorem jest Koło Naukowe Prawa Administracyjnego WSAiB. Udział jest bezpłatny.

Patronat nad konferencją objęli: Prezydent Miasta Gdyni (patronat honorowy) dr Wojciech Szczurek, Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk oraz Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich. 


Gwałtowne przemiany społeczno-gospodarcze stanowią impuls dla zmian legislacyjnych, które mają ogromny wpływ na funkcjonowanie społeczeństwa. Nabierają one szczególnego znaczenia w dobie silnej internacjonalizacji i globalizacji. Współczesny świat mierzy się z wyzwaniami intensywnego postępu cywilizacyjnego. Przedstawienie propozycji zmian w ustawodawstwie oraz ustabilizowanie procesów legislacyjnych jest niezbędne dla osiągnięcia zracjonalizowanego i koherentnego systemu prawnego.
Przedstawione na Konferencji wystąpienia mają odzwierciedlać obecny stan wiedzy, będący podstawą do stawiania hipotez dotyczących bliższej lub dalszej przyszłości w zakresie omawianej tematyki.

20 KWIETNIA 2023 r. STACJONARNIE


I PANEL
10:00 – 10:15 Emilia Brzozowa, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu, Europa podzielona czy wielokulturowa – aspekty prawne migracji ludności
10:15 – 10:30 Martyna Serafińska, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu, Międzynarodowa ochrona mniejszości narodowych
10:30 – 10:45 Dominika Brzostek, Akademia Pomorska w Słupsku, Cudzoziemcy w Polsce. Analiza korelacji wpływu przepisów legislacyjnych na proces integracji migrantów zarobkowych w Polsce.
10:45 – 11: 00 Daria Zvonyk, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu, Fast Recovery Plan – Plan Marshalla dla Ukrainy
11:00 – 11: 15 Wiktoria Mazura, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu, Sytuacja prawna kobiet w arabskich systemach prawnych
11:15 – 11:30 Julia Obozowik, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu, Zagrożenia dla praw człowieka w obliczu nowych technologii
11:30 – 11:45 Katarzyna Butkiewicz, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu, Prawne aspekty procesu klonowania człowieka
PANEL DYSKUSYJNY: 11:45 – 12:00
PRZERWA: 12:00 – 12:30


II PANEL
12:30 – 12:45 mgr Kacper Stoś, Uniwersytet Łódzki, Zmiany w kodeksie wyborczym w 2023 roku – analiza i ocena
12:45 – 13:00 Dawid Słowy, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu, Prawo dostępu do informacji publicznej – granice możliwych do pozyskania danych dotyczących osób pełniących funkcje publiczne, na przykładzie Policji.
13:00 – 13:15 Mateusz Klebba, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu, Prawa Kaszubów w zakresie administracji publicznej – uprawnienie do posługiwania się językiem kaszubskim przed organami gminy
13:15 – 13:30 Aleksandra Mikołajczyk, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu, Sztuczna inteligencja w administracji publicznej
13:30 – 13:45 Patrycja Stolarska, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu (zdalnie), Odpowiedzialność za błąd medyczny a sztuczna inteligencja

13:45 – 14:00 Magdalena Przytuła, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu, Przyszłość karania. Możliwe kierunki ewolucji kary i środków karnych w wymiarze prawnym oraz społecznym
14:00 – 14:15 Natalia Drężek, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu, Status prawny myśliwego w Polsce
PANEL DYSKUSYJNY: 14:15 – 14:30
14.30 – zakończenie


21 KWIETNIA: ZDALNIE


I PANEL
9:00 – 9:10 mgr Katarzyna Cyrkun, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Autonomiczne systemy uzbrojenia a międzynarodowe prawo humanitarne
9:10 – 9:20 Dorota Antczak, Uniwersytet Opolski, Rola praw człowieka i obywatela w zglobalizowanym świecie
9:20 – 9:30 Hanna Kobus, Wiktoria Matysik, Uniwersytet Jagielloński, Wpływ instytucji obrony przez kulturę na kształtowanie i funkcjonowanie społeczeństw multikulturowych
9:30 – 9:40 Patrycja Lewandowska, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika, Mowa nienawiści oraz agresja w stosunku do przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce
9:40 – 9:50Ada Kubielska, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych, Regulacje prawne mające na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
9:50 – 10:00 Jacek Cieślak, mgr Kacper Kobierski, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Prawa dzieci w kontekście wykorzystywania ich wizerunku przez rodziców – influencerów w internecie.
PANEL DYSKUSYJNY: 10:00 – 10:15
PRZERWA: 10:15 – 10:30


II PANEL
10:30 – 10:40 Katarzyna Zaborek, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Cyfryzacja sądownictwa w świetle przepisów Konstytucji RP
10:40 – 10:50 Augustyn Żurawski, Uniwersytet Warszawski, Cyfryzacja wymiaru sprawiedliwości jako remedium na przewlekłość postępowania sądowego

10:50 – 11:00 Aleksandra Krawczyk, Uniwersytet Warszawski, Kiedy SI zostanie „krajowym sędzią”? – o wyzwaniach prawodawstwa w sferze systemów sztucznej inteligencji
11:00 – 11:10 Iga Karasińska, Uniwersytet Warszawski, W obliczu dezinformacji: jak prawo może walczyć́ z fake newsami w trzeciej dekadzie XXI wieku?
11:10 – 11:20 Julia Marczyk, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Instagram, a Prawo własności intelektualnej i ochrona danych osobowych w mediach społecznościowych
PANEL DYSKUSYJNY: 11:20 – 11:35
PRZERWA: 11:35 – 11:50


III PANEL
11:50 – 12:00 mgr Bartłomiej Małkiewicz, Uniwersytet Warszawski, Ochrona zasobów środowiska w ustawie Prawo ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem ochrony powietrza.
12:00 – 12:10 Kamil Wojnowski, Uniwersytet Warszawski, Zbrodnia przeciwko środowisku naturalnemu jako wyzwanie współczesnego prawa międzynarodowego
12: 10 – 12:20 Anna Cieśla, Kinga Kosmala, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Artykuł 200a kodeksu karnego jako wyraz przemian wynikających ze wzrostu znaczenia przestrzeni wirtualnej w życiu codziennym
12:20 – 12:30 Piotr Woldan, Uniwersytet Jagielloński, Zmiany po wprowadzeniu 190a. k.k. w ujęciu statystycznym
12:30 – 12: 40 Marek Starzak, Julia Cal, Aleksandra Stawiarska, Weronika Sagan, Uniwersytet Opolski, Kara śmierci, a współczesne prawodawstwo
PANEL DYSKUSYJNY: 12:40 – 12:55
PRZERWA: 12:55 – 13.10


IV PANEL
13.10 – 13:20 mgr Damian Bączkiewicz, Szkoła Doktorska Uniwersytetu Wrocławskiego, Prawodawstwo polskie a działalność trzeciego sektora – propozycje zmian prawnych w obszarze realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe

13:20 – 13:30 mgr Sebastian Biały, Uniwersytet Wrocławski, Rola prawa w kształtowaniu postaw etycznych pracowników administracji publicznej
13:30 – 13:40 Ewelina Pietrasik, Uniwersytet Wrocławski, Sytuacja prawna obywateli Ukrainy w świetle przepisów ustawy pomocowej
13:40 – 13:50 Małgorzata Wąś, Wyższa Szkoła Finansów i Prawa, Rola uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w kształtowaniu spójnego krajobrazu miast i wsi.
13:50 – 14:00 Kacper Iwaszek, Zuzanna Węgrzynowicz, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Rola ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w kształtowaniu praw studenckich i istnieniu organizacji studenckich

PANEL DYSKUSYJNY: 14:00– 14:15
PRZERWA: 14:15 – 14:30


V PANEL
14:30 – 14:40 Antoni Kaźmierski, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Skutki pandemii Covid-19 na umowy najmu lokali użytkowych
14:40 – 14:50 Kinga Rewer, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Efektywność postępowania restrukturyzacyjnego w przedmiocie zatwierdzenia układu
14:50 – 15:00 Marcin Gronowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Zmiana polityki konkurencji w Unii Europejskiej na przykładzie kontroli koncentracji a cele polityk sektorowych
15:00 – 15:10 Wiktoria Leśniewska, Uniwersytet Warmiński-Mazurski, Europejski zielony ład, a problemy transformacji energetycznej w Polsce
15:10 – 15:20 Joanna Karolina Kozłowska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Czy wykładnia prawa może być odpowiedzią na dynamikę zmian zachodzących we współczesnym świecie?
PANEL DYSKUSYJNY: 15:20 – 15:35