KONKURS WATCHING WINDOWS

Opublikowano: 15.05.2017

KONKURS WATCHING WINDOWS

Wiecie, że nasza szkoła ma Instagrama? Weźcie udział w akcji zorganizowanej przez studentów Management 1 roku #watchingwindows i zgarnijcie nagrody!

Mamy dla Was konkurs!

1. Zrób selfie z ozdobionym oknem pod szkołą w miejscu X.

2. Wstaw na swojego Instagrama i otaguj: #wsaib #watchingwindows

3. Zbieraj polubienia – wygrywają osoby z największą ilością polubień!

REGULAMIN KONKURSU WATCHING WINDOWS:

I. Organizator i uczestnicy

1. Organizatorem konkursu fotograficznego jest Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Tadeusza Kwiatkowskiego, ul. Kielecka 7 Gdynia 81-303
2. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która zamieszkuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie wyłącznie za zgodą rodziców lub opiekunów.

II. Warunki uczestnictwa

1. Tematem Konkursu jest najlepsze zdjęcie typu Selfie z ozdobionym oknem WSAiB. Zdjęcia mają przedstawiać uczestnika konkursu wraz z wywieszonym napisem konkursowym.
2. Zdjęcie opublikowane publicznie na Instagramie uczestnika pod hasztagami #wsaib #watchingwindows wezmą udział w konkursie. Zdjęcia podpisane jednym hashtagiem nie biorą udziału w konkursie.
3. Pod uwagę będą brane tylko te zdjęcia, które zostaną zgłoszone w terminie od 16. maja, godzina 9:00 do 1. czerwca, godzina 12:00. Wszelkie zgłoszenia wysłane przed lub po wyznaczonym okresie nie będą brane pod uwagę.
4. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu dowolną liczbę zdjęć.
5. Udział w Konkursie jest bezpłatny oraz dobrowolny. Do Konkursu można zgłaszać jedynie prace przygotowane samodzielnie, których autorem jest osoba zgłaszająca fotografie.
7. Uczestnik zobowiązany jest posiadać zgodę osób widniejących na przesłanych fotografiach na rozpowszechnianie ich wizerunku w ramach Konkursu, w tym w szczególności na publikację wizerunku na stronach internetowych i profilach w serwisach społecznościowych organizatora (Facebook, Instagram, Twitter) oraz w innych mediach, które opublikują informację o „Konkursie fotograficznym #wsaib #watchingwindows
8. Uczestnik konkursu wysyłając formularz oświadcza tym samym, iż akceptuje Regulamin Konkursu oraz wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie.

III. Wybór zwycięzców oraz ogłoszenie wyników

1. Wyboru zdjęć dokonają przedstawiciele Organizatora Konkursu.
2. Nadesłane prace oceniane będą ze szczególnym uwzględnieniem atrakcyjności zdjęcia, jego jakości oraz walorów estetycznych.
3. Decyzje Jury Konkursu są ostateczne.
4. Ogłoszenie wyników nastąpi 13 czerwca do godziny 24:00.
5. Uczestnik wyraża zgodę na publikacje jego prac na stronie www.wsaib.pl oraz w serwisach społecznościowych Facebook, Instagram, Twitter i w innych mediach, które opublikują informację o „Konkursie #wsaib #watchingwindows”

IV. Nagrody

1. Nagrody przewidziane w konkursie to:
I miejsce: 2 karnety 15-dniowe do szkoły tańca The Salsa Kings w Gdyni, dwa powerbanki, dwa Selfiesticki i słodkie upominki
II miejsce: powerbank, selfistick, kubek oraz słodkie upominki
III miejsce: powerbank, pendrive oraz słodkie upominki
2. Odbiór nagród nastąpi w WSAiB w terminie uzgodnionym ze Zwycięzcami.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość nierozstrzygnięci konkursu.

V. Odpowiedzialność, postanowienia końcowe

1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nieotrzymanie lub opóźnione otrzymanie od Uczestnika formularza z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z przyczyn leżących po stronie administratora serwera.
2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień regulaminu, w szczególności jeżeli tematyka zdjęcia będzie naruszać prawa osób trzecich, będzie sprzeczna z dobrymi obyczajami, albo w jakikolwiek inny sposób będzie naruszała przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
3. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny.
4. Uczestnik Konkursu poprzez udział w konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu związanym z realizacją Konkursu. Udostępnienie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia Konkursu jest warunkiem otrzymania nagrody w Konkursie.