Praktyki i staże

Kto może wziąć udział?

W ramach Erasmusa można wyjeżdżać na praktyki zawodowe do zagranicznych przedsiębiorstw i organizacji.

Wyjeżdżać można w okresie wakacyjnym, między semestrem letnim a zimowym.

Wyjeżdżać mogą:

Zasady odbywania praktyk zagranicznych reguluje:

Dokąd można wyjechać?

Wysokość grantu jest zależna od kraju, do którego jedzie się na wymianę. Można ich szukać poprzez np. kontakty osobiste, rodzinne, nawiązane w wyniku wcześniejszej pracy za granicą, poprzez miejsce pracy studenta (na przykład gdy student pracuje w firmie międzynarodowej w Polsce lub polskiej, posiadającej oddziały za granicą), lub innymi drogami.

Stypendia

Każdy wyjeżdżający ma prawo do dofinansowania praktyki.

Wysokość grantu jest zależna od kraju, do którego jedzie się na wymianę. Stawki stypendialne obowiązujące w roku 2022/2023 przedstawione w tabeli poniżej zostały ustalone przez Narodową Agencję Programu ERASMUS+ w oparciu o wytyczne KE i w porozumieniu z władzą krajową właściwą do spraw szkolnictwa wyższego.

Firma przyjmująca może dodatkowo wynagradzać studenta – otrzymywanie stypendium tego nie blokuje.

Harmonogram

Składanie aplikacji

Rekrutacja podzielona jest na dwa okresy odpowiadające semestrom: zimowemu i letniemu. Aplikacje można składać w Biurze Współpracy Zagranicznej przez cały rok. Biuro znajduje się na parterze, w pokoju nr 216.

Podpisanie umowy i wypłata stypendium

Podpisanie umowy i Training Agreements oraz wypłata stypendium odbywają się przed wyjazdem.

Dokumenty wymagane przy rekrutacji, podobnie, jak przy wyjeździe na studia:

Formularz Aplikacyjny Erasmus Praktyki należy go przesłać mailem do Koordynatora Erasmusa oraz złożyć w formie papierowej (obowiązkowo)

Od decyzji do powrotu – wyjazd krok po kroku

etap 1 – rekrutacja

etap 2 – jesteś zakwalifikowany/a

etap 3 – po powrocie

Wyszukiwarki praktyk:

Europe – (main search engine) ERASMUS INTERN