16.12.2014

STYPENDIA NA ROK AKADEMICKI 2014/2015

W związku z zakończoną procedurą rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendiów socjalnych i nagród Rektora na rok akademicki 2014/2015 informujemy, że na Wirtualnym Dziekanacie dostępna jest lista stypendiów.

   Komisja Stypendialna Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni przyznała stypendia socjalne, stypendia dla osób niepełnosprawnych, nagrody Rektora za wyniki w nauce oraz nagrody Rektora za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

 

Szczegóły dostępne są w Wirtualnym Dziekanacie.

 

Informujemy także, że Komisja przyznawać będzie zapomogi losowe. Świadczenie to przyznawane jest studentom, którzy z przyczyn losowych znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Zapomoga może być przyznana nie częściej niż dwa razy w roku akademickim, na wniosek studenta poparty dokumentami. Wysokość świadczeń od 300 do 1000 zł dla osób w szczególnie trudnej sytuacji.