KONFERENCJA: ŚWIAT, KTÓRY NADCHODZI. LOKALNE I REGIONALNE KONSEKWENCJE WYZWAŃ GLOBALNYCH

KONFERENCJA: ŚWIAT, KTÓRY NADCHODZI. LOKALNE I REGIONALNE KONSEKWENCJE WYZWAŃ GLOBALNYCH

22 października 2021 r. w WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni dbędzie się 2 edycja konferencji pt. „Świat, który nadchodzi. Lokalne i regionalne konsekwencje wyzwań globalnych”. Konferencja organizowana jest w formule hybrydowej.

Organizatorem konferencji jest Katedra Logistyki WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni. Konferencja odbędzie się w siedzibie Uczelni, będzie także transmitowana on-line.

Współczesna globalizacja wywiera dalekosiężne skutki obserwowane z wymiarze lokalnym, w naszych małych ojczyznach. Stąd odpowiedzią na to zjawisko jest proces decentralizacji władzy i tworzenia oddolnych wspólnot samorządowych, który zachodzi praktycznie na całym świecie.

Lokalność to jednak nie tylko kwestia formalnych kompetencji samorządów terytorialnych, ale obiektywnie dokonujące się procesy fragmentacji władzy, którym towarzyszą skutki społeczne i gospodarcze.

Procesy te można interpretować przez pryzmat logistyki. We współczesnych regionach i węzłach miejskich krzyżują się szlaki transportowe, stąd powstają tam ważne ośrodki węzłowe i centra logistyczno-dystrybucyjne, umożliwiające zarządzanie łańcuchami dostaw o zasięgu globalnym, za pośrednictwem inteligentnych systemów transportowych. Według ocen analityków, te globalne łańcuchy logistyczne transferują już 79 % światowego handlu. W zarządzaniu i synchronizacji łańcuchów współuczestniczą nie tylko operatorzy logistyczni, ale także jednostki publiczne, w tym samorządowe.

Celem konferencji jest pogłębiona analiza i dyskusja na temat lokalnych skutków trendów i przemian dokonujących się w światowej gospodarce. Chociaż osią rozważań będą tematy gospodarcze, a zwłaszcza logistyczne, do dyskusji zaproszeni zostali politolodzy, socjolodzy, urbaniści i geografowie. Interesujące przemiany zaprezentowane zostaną z punktu widzenia transformacji kulturowych, reorientacji rynku pracy i marketingu terytorialnego. W konferencji wezmą też udział praktycy – przedstawiciele biznesu, organizacji pozarządowych i pomorskiej administracji samorządowej.

Organizator:

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im E. Kwiatkowskiego w Gdyni (Katedra Logistyki)

Termin:

22 październik 2021 roku

godz. 10.00-17.00

Forma konferencji:

Hybrydowa – lokalni prelegenci wystąpią na Auli; referenci spoza Trójmiasta – on line (MS Teams).

Link do konferencji:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTRjMjllZjUtZDYyMS00ZWE3LWI2ZTEtNDBjYzJjNDM2NmFl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227b01623a-dea2-4bac-b88b-2e071406f9b7%22%2c%22Oid%22%3a%224c1a64e7-ba01-4d9a-a280-41444a6d37f8%22%7d

Zakres tematyczny:

Małe ojczyzny w kontekście współczesnych przemian cywilizacyjnych

Lokalne implikacje globalnych łańcuchów logistycznych

Zarządzanie logistyką w kontekście wyzwań światowej gospodarki

Skuteczność narzędzi marketingowych w pozyskiwaniu inwestorów (przykład regionu pomorskiego)

Porty morskie jako ogniwa łańcuchów intermodalnych

Narzędzia dostosowania kompetencji zawodowych do wyzwań rynku pracy i globalnej gospodarki (przykład regionu pomorskiego)

Gra o przestrzeń w portach morskich – rewitalizacja kulturowa czy funkcje tradycyjne w dobie wyzwań globalnej gospodarki

Ekologiczne konsekwencje wyzwań globalnych obserwowane z perspektywy małej ojczyzny

Formy zachowania dziedzictwa kulturowego przez gminę, a wymagania komercjalizacji przestrzeni

Regionalne Programy Strategiczne i Inteligentne Specjalizacje – jako instrumenty zarządzania strategicznego w regionie pomorskim

Społeczna odpowiedzialność biznesu – lokalna odpowiedź na globalne wyzwania

Program Konferencji:

PATRONAT Mieczysław Struk

Patronat Szczurek