• adres
  ul. Kielecka 7, Gdynia
 • tel
 • e-mail

Stypendia w WSAiB

Studenci Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni mogą korzystać z rozbudowanego systemu stypendialnego. Proponowane stypendia to realna szansa na zarówno swobodny rozwój i poszerzanie naukowych horyzontów, jak i konkretna pomoc w trudniejszej sytuacji finansowej. Skorzystaj z naszego systemu stypendialnego i studiuj bez finansowych przeszkód! Po jakie stypendium możesz sięgnąć, jako student WSAiB?

Naszym studentom oferujemy przede wszystkim stypendia ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa (dotychczasowy program stypendialny). Dodatkowo nasi studenci mogą za pośrednictwem uczelnianego Biura ds. Stypendiów skorzystać z różnych programów stypendiów zewnętrznych.

Co daje stypendium podczas studiów? Otrzymując stypendium, zyskujesz środki finansowe np. na opłacenie czesnego. To także dodatkowa gotówka, którą możesz przeznaczyć na dowolny inny cel, czy też rozwiązanie umożliwiające studiowanie, praktykę lub staż za granicą. Stypendium to dla Ciebie nowa szansa. Skorzystaj z niej w WSAiB!

Składanie i rozpatrywanie wniosków o stypendia WSAiB

Gdzie złożyć dokumenty?

Na terenie uczelni od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-16.00 w pokoju 315.

Listownie na adres:
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdynia
81-303 Gdynia, ul. Kielecka 7
„biuro ds. stypendiów”

Harmonogram

14.10. - ostateczny termin składania wniosków stypendialnych

25.10. - ogłoszenie ws. kompletności wniosków

04.11. - ostateczny termin na uzupełnienie braków w złożonych wnioskach

12.11. - ogłoszenie decyzji Komisji Stypendialnej

26.11. - ostateczny termin składania odwołań od decyzji Komisji Stypendialnej

03.12. - ogłoszenie decyzji Odwoławczej Komisji Stypendialnej

 

Pliki do pobrania

 

STYPENDIUM SOCJALNE W WSAiB

Stypendium socjalne to szczególny rodzaj pomocy finansowej - przysługuje studentom, których miesięczny dochód na członka rodziny nie przekracza 1051,70 zł/ netto na członka rodziny. Dodatkowo warto tutaj wspomnieć, że student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.

Stypendium socjalne to realna szansa na studiowanie dla osób, których trudniejsza sytuacja finansowa mogłaby być przeszkodą w zdobyciu tytułu inżyniera lub magistra. Nie pozwól, aby cokolwiek zatrzymało Cię w realizacji zawodowych marzeń. Możesz studiować w WSAiB nie martwiąc się o codzienne finanse, opłacane czesne, czy też możliwości odbycia zawodowych praktyk. Jeśli spełniasz wymagane kryteria, po prostu złóż wniosek o stypendium socjalne.

 • Stypendium socjalne jest przyznawane na wniosek studenta, na okres 9 miesięcy.

 • Nowe wnioski stypendialne na rok akademicki 2019/2020 będą dostępne od 1 lipca 2019 r.

 • zał. 1 - stypendium socjalne

WSAiB - STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych jest świadczeniem, które może uzyskać każdy student bez względu na tryb studiowania. Jedynym warunkiem jego uzyskania jest posiadanie stopnia niepełnosprawności (lekki, umiarkowany, znaczny).

Tego rodzaju stypendium to pomoc finansowa, która umożliwi Ci studiowanie na wybranym kierunku. W WSAiB wychodzimy naprzeciw potrzebom naszych niepełnosprawnych studentów. Jednym z proponowanych rozwiązań jest właśnie przedmiotowe stypendium. Wystarczy złożyć wniosek, pamiętając, że:

 • Do wniosku o stypendium należy dołączyć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

 • Nowe wnioski stypendialne na rok akademicki 2019/2020 będą dostępne od 1 lipca 2019 r.

zał. 2 - stypendium dla osób niepełnosprawnych

STYPENDIUM REKTORA WSAiB DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW

Stypendium Rektora może otrzymywać student, który uzyskał za poprzedni rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Wniosek o stypendium Rektora dla najlepszych studentów może złożyć student, który spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:

 1.  Uzyskał średnią arytmetyczną ocen za cały rok nie niższą niż 4,5 oraz należy do grupy 10% najlepszych studentów danego kierunku na Wydziale Zarządzania, Wydziale Prawa i Administracji oraz Wydziale Zamiejscowym w Lęborku
 2. Posiada wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym
 3. Posiada wysokie osiągnięcia artystyczne
 4. Posiada osiągnięcia naukowe (np. publikacje naukowe)

Nowe wnioski stypendialne na rok akademicki 2019/2020 będą dostępne od 1 lipca 2019 r.

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA FINANSOWA DLA STUDENTÓW WSAiB

Do ubiegania się o przyznanie zapomogi uprawniony jest student, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Student powinien we wniosku zamieścić obszerną i szczegółową informację o okolicznościach, których zajście spowodowało jego trudną sytuację materialną, uzasadnić losowy charakter tych okoliczności oraz ponadto załączyć do wniosku dokumenty potwierdzające uzasadnienie wniosku.

Za przyczynę losową uzasadniającą przyznanie zapomogi uznaje się zdarzenie, niekoniecznie nieprzewidywalne, powodujące natychmiastowe lub niemal natychmiastowe pogorszenie sytuacji materialnej studenta.

Za uzasadniające przyznanie zapomogi przyczyny losowe uznaje się w szczególności:

 • poważny uszczerbek majątkowy w rodzinie studenta wywołany siłą wyższą lub przestępstwem,
 • ciężką chorobę studenta lub członka jego rodziny, powodującą konieczność ponoszenia nadmiernie zwiększonych wydatków,
 • zgon członka lub członków rodziny, zwłaszcza jednego lub obojga rodziców,
 • nagłą utratę lub nagłe dotkliwe zmniejszenie stałych źródeł dochodu w rodzinie studenta,
 • nieszczęśliwy wypadek studenta.

Wniosek należy złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia zajścia zdarzenia uznanego przez studenta za przyczynę losową uzasadniającą przyznanie zapomogi. Z powodu danego zdarzenia losowego o zapomogę ubiegać się można tylko jeden raz, a łącznie można ubiegać się o przyznanie tego świadczenia 2 razy w roku akademickim.

Nowe wnioski stypendialne na rok akademicki 2019/2020 będą dostępne od 1 lipca 2019 r.

STYPENDIUM MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA DLA STUDENTÓW

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia dla studentów jest formą nagradzania przez państwo studentów posiadających wysoką średnią, osiągnięcia naukowe oraz wykazujących się aktywnością naukową. Stypendia przyznawane są każdego roku, na wniosek składany przez uczelnię w terminie do 15 października każdego roku. Maksymalna wysokość stypendium wypłacana jednorazowo może wynosić do 15.000zł.

Kto może ubiegać się o stypendium?

O przyznanie stypendium może ubiegać się student nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów. Wyjątek stanowi student pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia.

Do wniosków przedstawianych ministrowi nie dołącza się żadnych załączników dokumentujących osiągnięcia naukowe i aktywność naukową lub osiągnięcia sportowe. Przedstawione przez studentów zaświadczenia, opinie i inne dokumenty pozostają w teczce akt osobowych studenta.

Studenci składają wniosek do 7 października w Biurze ds. Stypendiów

STYPENDIA Z DODATKOWYCH ŹRÓDEŁ DLA STUDENTÓW WSAiB

Stypendia ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa to nie jedyna propozycja naszej uczelni. Jako student WSAiB możesz ubiegać się także o pomoc w uzyskaniu dodatkowych środków materialnych w ramach wielu różnych programów zewnętrznych. Są to m.in.:

 • STYPENDIUM FUNDACJI KORCZAKA – aby je uzyskać, trzeba spełnić dwa kryteria - materialne oraz związane z osiąganymi wynikami naukowymi.

 • STYPENDIUM FUNDACJI GRAŻYNY I WOJCIECHA RYBKA POMOC I NADZIEJA - i w tym przypadku pomoc finansowa kierowana jest do studentów w trudnej sytuacji materialnej, osiągających wysokie wyniki w nauce. Możesz starać się więc o tego rodzaju stypendium, jeśli w Twoim gospodarstwie domowym są osiągane niskie dochody oraz możesz pochwalić się wysokimi osiągnięciami naukowymi.

 • STYPENDIUM ZE ŚRODKÓW PFRON – to stypendium dedykowane studentom posiadającym stopień niepełnosprawności.

 • FAZON – w tym przypadku jako student bądź absolwent WSAiB możesz uzyskać dofinansowanie na kursy, szkolenia czy płatne staże. Stypendium obejmuje także wsparcie dla osób zakładających działalność gospodarczą czy też planujących studia podyplomowe.

Stypendia z dodatkowych źródeł zewnętrznych to jeszcze więcej możliwości na swobodne studiowanie, rozwój, atrakcyjne praktyki i realizację marzeń. Bycie studentem WSAiB zdecydowanie się opłaca!

Więcej informacji w tym zakresie możesz uzyskać w Biurze ds. Stypendiów pokój 219 lub mailowo stypendia@wsaib.pl

 
Biuro Stypendiów

godziny pracy

pon. - pt. 9.00 - 16.00

pokój 315

Iwona Topka
Pełnomocnik Rektora ds. Stypendiów

tel. 58 660 74 44

e-mail stypendia@wsaib.pl