Stypendia w WSAiB

Studenci Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni mogą korzystać z rozbudowanego systemu stypendialnego. Proponowane stypendia to realna szansa na zarówno swobodny rozwój i poszerzanie naukowych horyzontów, jak i konkretna pomoc w trudniejszej sytuacji finansowej. Skorzystaj z naszego systemu stypendialnego i studiuj bez finansowych przeszkód! Po jakie stypendium możesz sięgnąć jako student WSAiB?

Naszym studentom oferujemy przede wszystkim stypendia ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa (dotychczasowy program stypendialny). Dodatkowo nasi studenci mogą za pośrednictwem uczelnianego Biura ds. Stypendiów skorzystać z różnych programów stypendiów zewnętrznych.

Co daje stypendium podczas studiów? Otrzymując stypendium, zyskujesz środki finansowe np. na opłacenie czesnego. To także dodatkowa gotówka, którą możesz przeznaczyć na dowolny inny cel czy też rozwiązanie umożliwiające studiowanie, praktykę lub staż za granicą. Stypendium to dla Ciebie nowa szansa. Skorzystaj z niej w WSAiB!

Kontakt do Biura ds. Stypendiów:
e-mail: stypendia@wsaib.pl
nr telefonu: 58 660 74 38

Składanie i rozpatrywanie wniosków o stypendia WSAiB

Informacja dla studentów z naboru lutowego!

 • Wnioski o stypendium rektora można składać do 20.03.2023 włącznie, osobiście w biurze stypendialnym od pn.-pt. w godz. 8-16 lub listem poleconym na adres uczelni z dopiskiem "stypendia".
 • Stypendium rektora przysługuje studentom po ukończeniu pierwszego roku studiów.
 • Stypendium rektora dla studentów naboru lutowego przyznawane są na okres od marca do lipca.

Listownie na adres:
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdynia
81-303 Gdynia, ul. Kielecka 7
dopisek „Stypendia”

 • Wnioski wypełniamy czytelnie drukowanymi literami, zwracając szczególną uwagę aby wypełnić wszystkie potrzebne pola i wszędzie złożyć podpisy.
 • Prosimy nie wysyłać wniosków i załączników elektronicznie.
 • Oświadczenia z kontem bankowym znajdujące się we wnioskach o stypendium drukujemy oddzielnie, dołączając obowiązkowo potwierdzenie przelewu czesnego celem weryfikacji właściciela konta bankowego.

 

Pliki do pobrania na rok akademicki 2022/2023


Stypendia nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:

 • Magistra, magistra inżyniera albo równorzędny;
 • Licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia
  ORAZ
 • Studentowi, który powtarzał rok lub semestr w poprzednim roku akademickim (dotyczy stypendium rektora).
 • Studentowi drugiego roku studiów, który nie zaliczył pierwszego roku i ma wpis na rok drugi z powtarzaniem przedmiotów (dotyczy stypendium rektora).
 • Studentowi, którego okresy przysługiwania świadczenia bez względu na ich pobieranie są dłuższe niż:
  - 9 semestrów na studiach I stopnia,
  - 7 semestrów na studiach II stopnia,
  - łączny okres 12 semestrów.

Do okresu, o którym mowa wlicza się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry na studiach, w tym semestry przypadające w okresie korzystania z urlopów, z wyjątkiem semestrów na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu pierwszego tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego. W przypadku kształcenia się na kilku kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr.

Przypominamy, iż studenci, którzy nie zgadzają się z decyzją Komisji Stypendialnej mają prawo do odwołania poprzez złożenie wniosku do Odwoławczej Komisji Stypendialnej w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Wniosek dostępny jest tutaj: link

Wniosek musi być podpisany i może być wysłany pocztą tradycyjną lub złożony osobiście.