Rachunkowość Menedżerska

studia magisterskie

Opis specjalności

Absolwent specjalności Rachunkowość Menedżerska będzie przygotowany do pracy na stanowiskach kierowniczych i wykonawczych wymagających umiejętności z zakresu pomiaru kosztów i korzyści, planowania, budżetowania i kontroli wykonania budżetów oraz oceny efektywności inwestycji. Będzie również potrafił wykonywać kalkulacje, przewidywać ryzyko finansowe, podejmować decyzje w oparciu o wyniki analiz, także w warunkach nietypowych, bądź w przypadku trudnej sytuacji gospodarczej.

Gwarantujemy, że cena czesnego nie wzrośnie i będzie taka sama do końca studiów.

Tryby studiów

Zajęcia odbywają się trzy dni w tygodniu – od poniedziałku do środy.

Zajęcia odbywają się w weekendy, zjazdy odbywają się co drugi tydzień.

Zajęcia odbywają są zdalne (przez internet), na uczelni obowiązkowe są tylko dwa zjazdy w semestrze (od czwartku do niedzieli) Więcej informacji.

Studia magisterskie Rachunkowość Menedżerska to kierunek, który adresowany jest do absolwentów studiów licencjackich zainteresowanych pracą w charakterze controllera, analityka czy planisty. W WSAiB w Gdyni zwracamy uwagę na rozwój praktycznych umiejętności, dlatego słuchacze, poza pozyskaniem od ekspertów wiedzy z zakresu finansów, rachunkowości zarządczej i controllingu, mogą liczyć również na rozwój wielu kompetencji.

W czasie studiów na kierunku Rachunkowość Menedżerska II stopnia studenci przygotowują się do wykorzystywania informacji związanych z rachunkowością w procesie podejmowania kluczowych dla firmy decyzji. Zajęcia przygotowują ich do sporządzania planów finansowych i zarządzania kosztami, a także analizy sprawozdań finansowych. Absolwent tego kierunku potrafi opracować biznesplan przedsiębiorstwa i na podstawie wyników finansowych stworzyć zarówno krótko-, jak i długoterminowe plany dalszego rozwoju. Zdobyte umiejętności mogą przełożyć się na pozycję firmy na rynku – rachunkowość menedżerska funkcjonuje na potrzeby wewnętrznego zarządzania podmiotami gospodarczymi.

W WSAiB rozumiemy przedsiębiorców – z trójmiejskimi firmami współpracujemy od lat. Program studiów został opracowany w taki sposób, aby słuchacze odnaleźli się we współczesnych realiach rynkowych, a dzięki posiadanej wiedzy wraz z pozostałymi członkami kadry zarządzającej mogli usprawnić działanie firmy.

Rachunkowość Menedżerska II stopnia to studia rozszerzające wiedzę z zakresu rachunkowości i ukierunkowujące na pracę na stanowiskach specjalisty ds. controllingu czy rachunkowości menedżerskiej (zarządczej). Jeszcze w czasie studiów studenci tej specjalizacji mogą rozwinąć swoje umiejętności dzięki praktykom studenckim. Słuchacze kierunku Rachunkowość Menedżerska odbywają praktyki w trójmiejskich firmach (GP People, Alior Bank, Meritum Bank, Hays), gdzie poznają specyfikę pracy i wykorzystują zdobytą wiedzę w praktyce.

Absolwenci kierunku Rachunkowość Menedżerska w WSAiB są gruntownie przygotowani do pracy w firmach, w których funkcjonują działy księgowości. Nasi absolwenci znajdują zatrudnienie zarówno w podmiotach z sektora publicznego, jak i prywatnego. Dzięki gruntownej edukacji mogą oni skutecznie starać się o pracę w instytucjach finansowych, firmach audytorskich, firmach ubezpieczeniowych czy biurach rachunkowo-podatkowych.

Studenci kierunku Rachunkowość Menedżerska mają też inne perspektywy zawodowe – mogą zdecydować się na karierę naukową. Wówczas naturalną kontynuacją są studia doktoranckie, które pozwalają poszerzyć wiedzę teoretyczną, zdobyć kompetencje potrzebne do prowadzenia badań naukowych, a także wnieść własny wkład w rozwój tej dziedziny rachunkowości.

Przykładowe przedmioty

 • VAT i akcyza w przedsiębiorstwie
 • Ewidencja księgowa wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych
 • Badanie sprawozdań finansowych i działalność biegłego rewidenta
 • Formy opodatkowania przedsiębiorstw
 • Podatki dochodowe w przedsiębiorstwie
 • Standardy rachunkowości (KSR, MSR, GAAP)

Cena studiów

Rok nauki
12 rat
10 rat
2 raty
1 rata
I
730 zł
860 zł
4300 zł
8600 zł
II (3-sem.)
->
880 zł (5 rat)
->
4400 zł

Nasi eksperci

Współpracują z nami

Praktyki zawodowe w NDF SA to doskonała okazja do zdobycia praktycznej wiedzy. Studentom WSAiB powierzamy konkretne zadania, a wykorzystując metodę shadow workingu umożliwiamy bliższe poznanie specyfiki branży.

Krzysztof Karżewicz
Prezes Zarządu

Informacje dodatkowe

 • NDF SA

  niezależne doradztwo finansowe

 • Hays

  doradztwo personalne

 • Meritum Bank

  usługi bankowe

 • Alior Bank

  usługi bankowe

 • GP People

  human resources

Absolwenci kierunku są przygotowani do pracy zarówno w firmach prywatnych jak i sektorze państwowym.

 • Instytucje finansowe
 • Banki
 • Firmy ubezpieczeniowe
 • Działy księgowości
 • Biura rachunkowo-podatkowe
 • Firmy audytorskie
 • Działy controllingu
 • Magistraty
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Studenci mają do wyboru jeden z dodatkowych języków obcych:

 • angielski A1 lub B2
 • rosyjski A1
 • hiszpański A1
 • niemiecki A1

Najczęściej zadawane pytania

Studia na kierunku Finanse i Rachunkowość przygotowują do tworzenia analiz finansowych, rachunkowości oraz finansów publicznych.

WSAiB oferuje pomoc dla studentów w organizacji praktyk studenckich. Pomoc można uzyskać w Akademickim Biurze Karier, które oferuje studentom pomoc w znalezieniu stażu, pracy, organizuje praktyki studenckie, a także świadczy bezpłatne usługi w zakresie profesjonalnego doradztwa zawodowego.

Dokumenty od kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia oraz Jednolite Studia Magisterskie w rekrutacji na semestr zimowy przyjmowane są przez Biuro Rekrutacji od 17.04.2023 – 30.09.2023 r. Na wszystkich kierunkach obowiązuje limit miejsc oraz kolejność zgłoszeń.

O przyjęciu na studia I stopnia do WSAiB nie decyduje ilość punktów zdobytych na egzaminie maturalnym ani wybór zdawanych przedmiotów. By zostać przyjętym, wystarczy świadectwo zdania egzaminu maturalnego. O przyjęciu do WSAiB decyduje kolejność zgłoszeń. Od kandydatów wymaga się rejestracji on-line oraz złożenia kompletu dokumentów.

W Polsce obowiązuje system boloński co oznacza, że absolwenci wszystkich kierunków I stopnia licencjackich i inżynierskich lub też jednolitych studiów magisterskich mogą zapisać się na dowolny kierunek studiów II stopnia bez realizowania różnic programowych. W przypadku studiów II stopnia również o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz dostarczenie kompletu dokumentów.

Wpłaty prosimy uiszczać na konto:
Santander Bank Polska Warszawa Al. Jana Pawła II 17
14 1090 1102 0000 0001 5050 1850
Opłata rekrutacyjna (wpisowe) nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji ze studiów.

Dokumenty po otrzymaniu od Działu Rekrutacji prosimy o uzupełnienie i przesłanie na adres Uczelni pocztą tradycyjną.