Administracja Rządowa i Samorządowa

studia licencjackie

Opis specjalności

Studia w Gdyni na specjalności Administracja Rządowa i Samorządowa przygotowują do pracy w strukturach państwowych i samorządowych, służbach administracyjnych podmiotów gospodarczych, instytucjach pozarządowych, placówkach kulturalnych, organach partii politycznych, a także przedsiębiorstwach współpracujących z krajami Unii Europejskiej i ich organami.

Absolwenci znają procesy decyzyjne w administracji oraz biegle poruszają się w działaniach z zakresu Public Relations w sferze publicznej. Mogą starać się o przyjęcie do elitarnego korpusu Służby Cywilnej.

Zajęcia praktyczne, w tym prowadzone w ramach profilowanych zajęć proseminaryjnych, obejmują między innymi naukę sporządzania pism procesowych i rozstrzygnięć wydawanych przez organy administracji publicznej, zasady obliczania terminów na dokonanie czynności w postępowaniu administracyjnym oraz rozwijania umiejętności komunikowania się z klientami Ukończenie kierunku jest też przepustką do dalszego rozwoju, np. umożliwia kształcenie w Krajowej Szkole Administracji Publicznej.

Gwarantujemy, że cena czesnego nie wzrośnie i będzie taka sama do końca studiów.

Tryby studiów

Zajęcia odbywają się trzy dni w tygodniu – od poniedziałku do środy.

Zajęcia odbywają się w weekendy, zjazdy odbywają się co drugi tydzień.

Zajęcia odbywają są zdalne (przez internet), na uczelni obowiązkowe są tylko dwa zjazdy w semestrze (od czwartku do niedzieli) Więcej informacji.

Cenisz sobie stabilne zatrudnienie, stałe godziny pracy i ustalony zakres obowiązków? Studia na specjalności Administracja Rządowa i Samorządowa to gruntowne przygotowanie do pracy w jednostkach administracji publicznej. To szansa na opanowanie teorii i rozwinięcie wielu praktycznych umiejętności. Wskazane studia to również doskonała szansa na znalezienie pracy na terenie Gdyni, Sopotu lub Gdańska. Na terenie Trójmiasta działa bowiem wiele instytucji publicznych (w tym urzędów i sądów) oraz przedsiębiorstw prywatnych, dla których wszechstronnie wykształcony pracownik do wartość dodana.

Absolwenci specjalności Administracja Rządowa i Samorządowa są przygotowani do pracy na średnich i kierowniczych stanowiskach w jednostkach administracji publicznej. Ukończenie tej specjalności pozwala też skutecznie ubiegać się o pracę w instytucjach UE, sądach, kancelariach prawnych, urzędach pracy, czy organizacjach międzynarodowych.

Cena studiów

Rok nauki
12 rat
10 rat
2 raty
1 rata
I
496 zł
595 zł
2975 zł
5950 zł
II
550 zł
660 zł
3300 zł
6600 zł
III
->
700 zł
3500 zł
7000 zł

Rok nauki
12 rat
10 rat
2 raty
1 rata
I
550 zł
660 zł
3300 zł
6600 zł
II
600 zł
720 zł
3600 zł
7200 zł
III
->
800 zł
4000 zł
8000 zł

Nasi eksperci

Nie ma dziedziny życia społecznego i jednostki, która pozostawałaby poza wpływem prawa administracyjnego, reguluje ono m.in. procesy kształcenia, opiekę zdrowotną i społeczną, prowadzenie inwestycji czy bezpieczeństwo osobiste i imprez masowych. Dlatego warto je znać, nie tylko z powodów zawodowych.

dr Piotr Lewandowski, adiunkt na Wydziale Prawa w WSAiB w Gdyni

Współpracują z nami

W Strefie Startup Gdynia działającej w ramach Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego kładziemy duży nacisk na współpracę ze studentami oraz kołami naukowymi, do których w szczególności kierujemy naszą ofertę – w tym autorski program praktyk. W trakcie praktyk, studenci w interdyscyplinarnych zespołach, pod okiem praktyków biznesu pracują nad projektami na rzecz społeczności akademickiej. Formuła praktyk obejmuje m.in. warsztaty, prelekcje, badania, konsultacje.

Katarzyna Gajewska
Strefa Startup Gdynia

Informacje dodatkowe

 • Urząd Miasta Gdynia
 • Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
 • Urząd Miasta Gdańsk
 • Bałtycki Klaster Morski i Kosmiczny (BSSC)
 • Pomorski Park Naukowo-Technologiczny

Absolwenci kierunku są przygotowani do pracy zarówno w firmach prywatnych jak i sektorze państwowym:

 • Instytucje samorządowe
 • Instytucje rządowe
 • Piony administracyjne

Studenci mają do wyboru jeden z dodatkowych języków obcych:

 • angielski A1 lub B2
 • rosyjski A1
 • hiszpański A1
 • niemiecki A1

Najczęściej zadawane pytania

Ukończenia studiów na kierunku Administracja otwiera drogę do kariery zawodowej w sektorze prywatnym (np. administracja biurowa, nieruchomości, turystyka, itp.) lub sektorze publicznym (samorządy, instytucje państwowe).

Zajęcia na kierunku Administracja odbywają się od poniedziałku do środy. Umożliwia to podjęcie pracy, stażu, praktyki każdemu studentowi. Studenci studiów niestacjonarnych uczestniczą w zajęciach weekendowych, dwa razy w miesiącu.

Dokumenty od kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia oraz Jednolite Studia Magisterskie w rekrutacji na semestr zimowy przyjmowane są przez Biuro Rekrutacji od 17.04.2023 – 30.09.2023 r. Na wszystkich kierunkach obowiązuje limit miejsc oraz kolejność zgłoszeń.

O przyjęciu na studia I stopnia do WSAiB nie decyduje ilość punktów zdobytych na egzaminie maturalnym ani wybór zdawanych przedmiotów. By zostać przyjętym, wystarczy świadectwo zdania egzaminu maturalnego. O przyjęciu do WSAiB decyduje kolejność zgłoszeń. Od kandydatów wymaga się rejestracji on-line oraz złożenia kompletu dokumentów.

W Polsce obowiązuje system boloński co oznacza, że absolwenci wszystkich kierunków I stopnia licencjackich i inżynierskich lub też jednolitych studiów magisterskich mogą zapisać się na dowolny kierunek studiów II stopnia bez realizowania różnic programowych. W przypadku studiów II stopnia również o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz dostarczenie kompletu dokumentów.

Wpłaty prosimy uiszczać na konto:
Santander Bank Polska Warszawa Al.Jana Pawła II 17
14 1090 1102 0000 0001 5050 1850
Opłata rekrutacyjna (wpisowe) nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji ze studiów.

Dokumenty po otrzymaniu od Działu Rekrutacji prosimy o uzupełnienie i przesłanie na adres Uczelni pocztą tradycyjną.