Stopień I

Zwalczanie Cyberprzestępczości
studia I stopnia

NOWOŚĆ

studia stacjonarne (dzienne), studia niestacjonarne (zaoczne)
Gwarantujemy, że cena czesnego nie wzrośnie i będzie taka sama do końca studiów.

Wydajny proces zapewniania bezpieczeństwa wymaga szczegółowej analizy aktualnych zagrożeń, ustalania priorytetów i dostosowania działań na poziomie strategicznym i taktyczno-operacyjnym. Z tego też względu strategia naszej uczelni uwzględnia rozpoznawanie i zwalczanie zagrożeń w cyberprzestrzeni. Naszym celem jest wzmocnienie odporności społeczeństwa wobec współczesnych zagrożeń poprzez kształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr odpowiedzialnych za zapewnianie bezpieczeństwa na wszystkich poziomach i zdolnych do pracy w sektorze publicznym, prywatnym, pozarządowym lub w ramach własnej działalności gospodarczej.

Specjalność Zwalczanie Cyberprzestępczości powstała z myślą o studentach, którzy chcą posiąść wiedzę niezbędną do dalszego rozwoju kariery w obszarze rozpoznawania i zwalczania nieustannie ewoluujących zagrożeń w cyberprzestrzeni. Program profilowany jest zgodnie z potrzebami rynku.

Dzięki zajęciom, które prowadzą specjaliści – praktycy w swoich dziedzinach, nauczysz się m.in.:

 • Jak rozpoznawać i klasyfikować zagrożenia w cyberprzestrzeni
 • W jaki sposób cyberprzestępcy stosują socjotechnikę
 • Jak chronić się przed cyberprzestępczością
 • Jak zarządzać cyberbezpieczeństwem
 • W jaki sposób organy ścigania zwalczają cyberprzestępczość

Zdobędziesz praktyczną wiedzę m.in. z zakresu:

 • Analizy ryzyka
 • Analizy informacji
 • Analizy danych w cyberbezpieczeństwie
 • Informatyki śledczej

Podczas studiów dowiesz się:

 • Jaka jest skala współczesnych cyberzagrożeń
 • Jak zwalczać złośliwe działania w cyberprzestrzeni
 • Jak zarządzać incydentami cyberbezpieczeństwa
 • Jakie są dostępne rozwiązania prawne i ich ograniczenia oraz zapoznasz się z narzędziami informatycznymi

Będziesz miał dostęp do programów studenckiej wymiany międzynarodowej. W ramach specjalności możesz studiować, poszerzać swoją wiedzę i zdobywać dodatkowe kompetencje za granicą.

Pozyskane umiejętności ułatwią zdobycie pracy m.in. w:

 • sektorze prywatnym
 • administracji publicznej
 • agencjach badawczych
 • ośrodkach analitycznych
 • nstytucjach państwowych
 • podmiotach infrastruktury krytycznej
 • firmach z sektora finansowego i telekomunikacyjnego
 • służbach mundurowych

Przykładowe przedmioty:

 • Informatyka śledcza
 • Otwarte źródła informacji w praktyce zwalczania dezinformacji i cyberzagrożeń
 • Służby w dobie walki o informacje
 

WSAiB Kamera. Akcja! Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Zobacz jak wyglądają zajęcia

Nasi eksperci

Szczegółowe informacje

 • Komenda Miejska Policji w Gdyni

 • Straż Miejska w Gdyni

 • Straż Miejska w Gdańsku

 • Straż Miejska w Sopocie

 • Straż Portowa

Współpraca Policji i WSAiB stwarza doskonałe warunki do wymiany doświadczeń i wiedzy, którymi wspólnie możemy się dzielić ze studentami - przyszłymi ekspertami ds. bezpieczeństwa.

insp. Robert Leksycki

b. Komendant Miejski Policji w Gdyni

Absolwenci kierunku są przygotowani do pracy w administracji publicznej z ukierunkowaniem na jednostki organizacyjne służb państwowych i samorządowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne, a także w sektorze prywatnym

 • Policja
 • CBA
 • CBŚ
 • Wojsko
 • Służby wywiadowcze
 • Straż Graniczna
 • Biuro Ochrony Rządu
 • ABW
 • Piony bezpieczeństwa
 • Sztaby kryzysowe

Możesz wybrać jeden z dodatkowych języków obcych

 • angielski

  A1 lub B2

 • hiszpański

  A1

 • rosyjski

  A1

 • niemiecki

  A1

Najczęściej zadawane pytania

Izabela Kalczyńska

Izabela Kalczyńska

Młodszy Specjalista Działu Sprzedaży i Rekrutacji

FAQ

 • 1. Czy Kryminologia i Kryminalistyka to kierunek?

  Kryminologia i Kryminalistyka to specjalność na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne, podobnie jak Menedżer Bezpieczeństwa, Służby Specjalne i Policyjne w Dobie Cyberprzestępczości, czy Obrona Terytorialna Kraju.

 • 2. Gdzie odbywają się praktyki?

  Praktyki na kierunku można odbyć między innymi w: Straży Miejskiej w Sopocie, Straży Portowej w Gdyni, Komendzie Miejskiej Policji w Gdyni. W zorganizowaniu praktyk pomaga Akademickie Biuro Karier.

 • 3. Do kiedy można zapisać się studia?

  Dokumenty od kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia oraz Jednolite Studia Magisterskie w rekrutacji na semestr letni przyjmowane są przez Biuro Rekrutacji od 19.12.2022 - 28.02.2023 r. Na wszystkich kierunkach obowiązuje limit miejsc oraz kolejność zgłoszeń.

 • 4. Jaki wynik egzaminu maturalnego i jakie przedmioty maturalne są wymagane, by dostać się na studia I stopnia oraz jaki należy ukończyć kierunek studiów I stopnia, aby dostać się na studia II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne?

  O przyjęciu na studia I stopnia do WSAiB nie decyduje ilość punktów zdobytych na egzaminie maturalnym ani wybór zdawanych przedmiotów. By zostać przyjętym, wystarczy świadectwo zdania egzaminu maturalnego. O przyjęciu do WSAiB decyduje kolejność zgłoszeń. Od kandydatów wymaga się rejestracji on-line oraz złożenia kompletu dokumentów.

  W Polsce obowiązuje system boloński co oznacza, że absolwenci wszystkich kierunków I stopnia licencjackich i inżynierskich lub też jednolitych studiów magisterskich mogą zapisać się na dowolny kierunek studiów II stopnia bez realizowania różnic programowych. W przypadku studiów II stopnia również o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz dostarczenie kompletu dokumentów.

 • 5. Na jaki numer konta mogę wpłacić należność za wpisowe?

  Wpłaty prosimy uiszczać na konto:
  Santander Bank Polska Warszawa Al. Jana Pawła II 17
  14 1090 1102 0000 0001 5050 1850
  Opłata rekrutacyjna (wpisowe) nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji ze studiów.

 • 6. W jaki sposób mogę dostarczyć dokumenty rekrutacyjne?

  Dokumenty po otrzymaniu od Działu Rekrutacji prosimy o uzupełnienie i przesłanie na adres Uczelni pocztą tradycyjną.