Inżynieria Systemów Energetycznych

studia inżynierskie

Opis specjalności

STUDIA REALIZOWANE SĄ W LĘBORKU

Systemy energetyczne obejmują technologie, procesy, urządzenia i systemy inżynierskie służące do konwersji paliw kopalnych tzw. konwencjonalnych i odnawialnych źródeł energii na ciepło, chłód i energię elektryczną.
Systemy energetyczne to zakres pełen wyzwań dla przyszłych absolwentów myślących o zarządzaniu multi-energetycznymi spółkami, tj. wytwarzającymi ciepło, energię elektryczną, chłód, wodę pitną, bądź przedsiębiorstwami produkcyjnymi, w których efektywność energetyczna procesów już wkrótce będzie kluczowym elementem funkcjonowania na rynku.

Połączenie wiedzy z zakresu atomistyki, offshore, OZE oraz efektywności energetycznej jest kluczem do sukcesu przyszłych specjalistów Inżynierów Systemów Energetycznych.

Modernizacja szeroko pojętego sektora energetycznego, będzie wymagała zatrudnienia osób wykształconych na kierunkach związanych z inżynierią środowiska i energetyką.

Nasz Absolwent, Inżynier w zakresie Inżynierii Systemów Energetycznych jest specjalistą, posiadającym wszechstronną wiedzę dzięki której, może zajmować się organizowaniem i koordynowaniem całokształtu procesów o podłożu technologii energetycznych.

W praktyce specjalista nadzoruje poprawne funkcjonowanie urządzeń wytwórczych, sieci przesyłowych i odbiorników energii różnopostaciowej (ciepła, elektryczności, gazu) znajdujących się na terenie przedsiębiorstwa, kontroluje ich stan techniczny i dopilnowuje terminowego przeprowadzania kontroli technicznych i prac naprawczych, jeśli taka potrzeba zaistnieje.

Inżynier – Specjalista, jest zaangażowany we wdrażanie nowego sprzętu i nowych technologii wewnątrz przedsiębiorstwa, a także udziela pracownikom wsparcia w zakresie ich obsługi i użytkowania.

Studia na kierunku Inżynieria Systemów Energetycznych dotyczą wszystkich znajdujących obecnie zastosowanie technologii produkcji elektryczności i ciepła. Przedstawione zostaną zasoby i ogólna charakterystyka głównych paliw oraz pojęcie systemu energetycznego, podsystemu elektroenergetycznego, ciepłowniczego, gazowniczego i ich interakcje ze środowiskiem naturalnym. Przedstawione zostaną perspektywy rozwoju technologii energetycznych.

Omówione zostaną:

 • zagadnienia dotyczące siłowni kondensacyjnych, będących podstawą polskiego podsystemu energetycznego
 • zespoły turbin gazowych, hierarchiczne układy energetyczne, skojarzona produkcja ciepła i elektryczności oraz energetyka jądrowa.
 • dużo miejsca poświęcone zostanie zagadnieniom energetycznego wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
 • elektrownie wiatrowe, energetyka słoneczna, wodna, geotermalna, ogniwa paliwowe, a także technologie energetycznego wykorzystania biomasy.

A do tego – prawno-finansowe zagadnienia dotyczące ochrony środowiska, rynku energii, zarządzania ogólnego oraz procesami w systemach energetycznych.

Przykładowe zagadnienia poruszane w toku studiów:

 • Bezpieczeństwo ekonomiczne
 • Społeczna percepcja zagrożeń
 • Regulacje w sektorze energetycznym
 • Odnawialne źródła energii
 • Polityka Energetyczna Polski
 • Megatrendy w sektorze energii
 • Polityka klimatyczno-energetyczna UE
 • Gospodarka złożami kopalin i ich wykorzystanie
 • Energetyka i koncerny energetyczne w Polsce
 • Właściwości fizyczne i chemiczne surowców energetycznych
 • Konwencjonalne i odnawialne źródła energii
 • Metody wytwarzania energii elektrycznej
 • Ekologia i ochrona środowiska w energetyce
 • Gospodarka odpadami i utylizacja
 • Planowanie i zarządzanie projektami energetycznymi
 • Potrzeby energetyczne i możliwości produkcyjne
 • Rynek mocy
 • Bezpieczeństwo energetyczne Polski
 • Zarządzanie eksploatacją urządzeń w energetyce
 • Rola infrastruktury produkcyjnej, transportowej i dystrybucyjnej w energetyce
 • Zagadnienia techniczne związane z produkcją energii
 • Geografia ekonomiczna związana z produkcją energii
 • Analiza politycznego i prawnego wymiaru bezpieczeństwa energetycznego

Predyspozycje kandydata:

 • zainteresowanie naukami technicznymi i nowymi technologiami
 • predyspozycje do nauk ścisłych
 • umiejętność pracy w zespołach
 • kreatywność

Kariera po studiach:

 • inżynierowie ruchu urządzeń i systemów energetycznych (w elektrowniach i elektrociepłowniach, zakładach przesyłu i dystrybucji energii oraz w przedsiębiorstwach energetyki odnawialnej),
 • specjaliści w zakresie sterowania i automatyki systemów energetycznych (elektroenergetycznych, ciepłowniczych i gazowniczych),
 • projektanci urządzeń i systemów energetycznych takich jak: elektrownie i elektrociepłownie (konwencjonalne i niekonwencjonalne), turbiny (cieplne, wodne, wiatrowe), wymienniki ciepła, kotły, systemy diagnostyczne, systemy sterowania i automatyzacji),
 • pracownicy ośrodków naukowo-badawczych i uczelni, firm doradczych i instytucji nadzoru energetycznego oraz samorządu terytorialnego,
 • praca w zakładach produkujących urządzenia elektryczne, w spółkach dystrybucyjnych, elektrowniach i elektrociepłowniach, firmach produkujących konstrukcje wsporcze, osprzęt, urządzenia i układy izolacyjne,

Gwarantujemy, że cena czesnego nie wzrośnie i będzie taka sama do końca studiów.

Tryby studiów

Zajęcia odbywają się w weekendy, zjazdy odbywają się co drugi tydzień.

Zajęcia odbywają są zdalne (przez internet), na uczelni obowiązkowe są tylko dwa zjazdy w semestrze (od czwartku do niedzieli) Więcej informacji.

Nasi eksperci

Moim studentom pokazuję, że projekty występują powszechnie w naszym życiu. Powołując się na przykłady przedsięwzięć realizowanych w rzeczywistości, wspólnie ze studentami analizujemy ich strategie oraz oceniamy skuteczność zarządzania. Dobry menedżer musi posiadać m.in. umiejętność wyciągania wniosków.

dr Michał Hałaczkiewicz, członek zarządów, doradca przedsiębiorstw, trener biznesu

Współpracują z nami

Pracodawcy Pomorza wspólnie z Wyższą Szkołą Administracji i Biznesu realizują działania pozwalające połączyć działalność naukową z biznesem, takie jak: organizacja konferencji, seminariów, praktyk studenckich.

dr Zbigniew Canowiecki
Prezydent Pracodawcy Pomorza

Informacje dodatkowe

 • Pracodawcy Pomorza

  pomorska organizacja zrzeszająca pracodawców

 • Perfect Consulting

  szkolenia, coaching

 • Transcom

  globalny dostawca usług w dziedzinie outsourcingu

 • Federal-Mogul Bimet

  producent łożysk, m.in. dla Audi, Alfa Romeo

 • Infobrokering

  marketingowe rozwiązania dla biznesu

Absolwenci kierunku są przygotowani do pracy zarówno w firmach prywatnych, jak i sektorze państwowym.

 • działy HR
 • działy marketingu, PR
 • własna działalność
 • działy logistyki, zapatrzenia
 • instytucje rządowe i samorządowe
 • placówki edukacyjne
 • przedsiębiorstwa międzynarodowe
 • agencje reklamowe
 • agencje nieruchomości
 • wyższe stanowiska menedżerskie

Studenci mają do wyboru jeden z dodatkowych języków obcych:

 • angielski A1 lub B2
 • rosyjski A1
 • hiszpański A1
 • niemiecki A1

Najczęściej zadawane pytania

Studia magisterskie na kierunku Zarządzanie można rozpocząć niezależnie od kierunku ukończonych studiów I stopnia. Kandydaci na studia II stopnia nie muszą uzupełniać różnic programowych.

W takim przypadku dyplom ukończeniu studiów wydany zostaje w języku angielskim, ponieważ cały tok studiów przebiega w języku angielskim. Studia anglojęzyczne w WSAiB są w tej samej cenie, co tradycyjne studia na kierunku Zarządzanie prowadzone w języku polskim. Więcej o studiach prowadzonych w języku angielskim (Management) TUAJ

Dokumenty od kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia oraz Jednolite Studia Magisterskie w rekrutacji na semestr zimowy przyjmowane są przez Biuro Rekrutacji od 17.04.2023 – 30.09.2023 r. Na wszystkich kierunkach obowiązuje limit miejsc oraz kolejność zgłoszeń.

O przyjęciu na studia I stopnia do WSAiB nie decyduje ilość punktów zdobytych na egzaminie maturalnym ani wybór zdawanych przedmiotów. By zostać przyjętym, wystarczy świadectwo zdania egzaminu maturalnego. O przyjęciu do WSAiB decyduje kolejność zgłoszeń. Od kandydatów wymaga się rejestracji on-line oraz złożenia kompletu dokumentów.

W Polsce obowiązuje system boloński co oznacza, że absolwenci wszystkich kierunków I stopnia licencjackich i inżynierskich lub też jednolitych studiów magisterskich mogą zapisać się na dowolny kierunek studiów II stopnia bez realizowania różnic programowych. W przypadku studiów II stopnia również o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz dostarczenie kompletu dokumentów.

Wpłaty prosimy uiszczać na konto:
Santander Bank Polska Warszawa Al. Jana Pawła II 17
14 1090 1102 0000 0001 5050 1850
Opłata rekrutacyjna (wpisowe) nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji ze studiów.

Dokumenty po otrzymaniu od Działu Rekrutacji prosimy o uzupełnienie i przesłanie na adres Uczelni pocztą tradycyjną.