Inżynieria Systemów Energetycznych

studia inżynierskie

Opis specjalności

STUDIA REALIZOWANE W LĘBORKU

Systemy energetyczne obejmują technologie, procesy, urządzenia i systemy inżynierskie służące do konwersji paliw kopalnych tzw. konwencjonalnych i odnawialnych źródeł energii na ciepło, chłód i energię elektryczną.
Systemy energetyczne to zakres pełen wyzwań dla przyszłych absolwentów myślących o zarządzaniu multi-energetycznymi spółkami, tj. wytwarzającymi ciepło, energię elektryczną, chłód, wodę pitną, bądź przedsiębiorstwami produkcyjnymi, w których efektywność energetyczna procesów już wkrótce będzie kluczowym elementem funkcjonowania na rynku.

Połączenie wiedzy z zakresu atomistyki, offshore, OZE oraz efektywności energetycznej jest kluczem do sukcesu przyszłych specjalistów Inżynierów Systemów Energetycznych.

Modernizacja szeroko pojętego sektora energetycznego, będzie wymagała zatrudnienia osób wykształconych na kierunkach związanych z inżynierią środowiska i energetyką.

Nasz Absolwent, Inżynier w zakresie Inżynierii Systemów Energetycznych jest specjalistą, posiadającym wszechstronną wiedzę dzięki której, może zajmować się organizowaniem i koordynowaniem całokształtu procesów o podłożu technologii energetycznych.

W praktyce specjalista nadzoruje poprawne funkcjonowanie urządzeń wytwórczych, sieci przesyłowych i odbiorników energii różnopostaciowej (ciepła, elektryczności, gazu) znajdujących się na terenie przedsiębiorstwa, kontroluje ich stan techniczny i dopilnowuje terminowego przeprowadzania kontroli technicznych i prac naprawczych, jeśli taka potrzeba zaistnieje.

Inżynier – Specjalista, jest zaangażowany we wdrażanie nowego sprzętu i nowych technologii wewnątrz przedsiębiorstwa, a także udziela pracownikom wsparcia w zakresie ich obsługi i użytkowania.

Studia na kierunku Inżynieria Systemów Energetycznych dotyczą wszystkich znajdujących obecnie zastosowanie technologii produkcji elektryczności i ciepła. Przedstawione zostaną zasoby i ogólna charakterystyka głównych paliw oraz pojęcie systemu energetycznego, podsystemu elektroenergetycznego, ciepłowniczego, gazowniczego i ich interakcje ze środowiskiem naturalnym. Przedstawione zostaną perspektywy rozwoju technologii energetycznych.

Tryby studiów

Zajęcia odbywają się w weekendy, zjazdy odbywają się co drugi tydzień.

Zajęcia odbywają są zdalne (przez internet), na uczelni obowiązkowe są tylko dwa zjazdy w semestrze (od czwartku do niedzieli) Więcej informacji.

Omówione zostaną:

 • zagadnienia dotyczące siłowni kondensacyjnych, będących podstawą polskiego podsystemu energetycznego
 • zespoły turbin gazowych, hierarchiczne układy energetyczne, skojarzona produkcja ciepła i elektryczności oraz energetyka jądrowa.
 • dużo miejsca poświęcone zostanie zagadnieniom energetycznego wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
 • elektrownie wiatrowe, energetyka słoneczna, wodna, geotermalna, ogniwa paliwowe, a także technologie energetycznego wykorzystania biomasy.

A do tego – prawno-finansowe zagadnienia dotyczące ochrony środowiska, rynku energii, zarządzania ogólnego oraz procesami w systemach energetycznych.

Przykładowe zagadnienia poruszane w toku studiów:

 • Bezpieczeństwo ekonomiczne
 • Społeczna percepcja zagrożeń
 • Regulacje w sektorze energetycznym
 • Odnawialne źródła energii
 • Polityka Energetyczna Polski
 • Megatrendy w sektorze energii
 • Polityka klimatyczno-energetyczna UE
 • Gospodarka złożami kopalin i ich wykorzystanie
 • Energetyka i koncerny energetyczne w Polsce
 • Właściwości fizyczne i chemiczne surowców energetycznych
 • Konwencjonalne i odnawialne źródła energii
 • Metody wytwarzania energii elektrycznej
 • Ekologia i ochrona środowiska w energetyce
 • Gospodarka odpadami i utylizacja
 • Planowanie i zarządzanie projektami energetycznymi
 • Potrzeby energetyczne i możliwości produkcyjne
 • Rynek mocy
 • Bezpieczeństwo energetyczne Polski
 • Zarządzanie eksploatacją urządzeń w energetyce
 • Rola infrastruktury produkcyjnej, transportowej i dystrybucyjnej w energetyce
 • Zagadnienia techniczne związane z produkcją energii
 • Geografia ekonomiczna związana z produkcją energii
 • Analiza politycznego i prawnego wymiaru bezpieczeństwa energetycznego

Predyspozycje kandydata:

 • zainteresowanie naukami technicznymi i nowymi technologiami
 • predyspozycje do nauk ścisłych
 • umiejętność pracy w zespołach
 • kreatywność

Kariera po studiach:

 • inżynierowie ruchu urządzeń i systemów energetycznych (w elektrowniach i elektrociepłowniach, zakładach przesyłu i dystrybucji energii oraz w przedsiębiorstwach energetyki odnawialnej),
 • specjaliści w zakresie sterowania i automatyki systemów energetycznych (elektroenergetycznych, ciepłowniczych i gazowniczych),
 • projektanci urządzeń i systemów energetycznych takich jak: elektrownie i elektrociepłownie (konwencjonalne i niekonwencjonalne), turbiny (cieplne, wodne, wiatrowe), wymienniki ciepła, kotły, systemy diagnostyczne, systemy sterowania i automatyzacji),
 • pracownicy ośrodków naukowo-badawczych i uczelni, firm doradczych i instytucji nadzoru energetycznego oraz samorządu terytorialnego,
 • praca w zakładach produkujących urządzenia elektryczne, w spółkach dystrybucyjnych, elektrowniach i elektrociepłowniach, firmach produkujących konstrukcje wsporcze, osprzęt, urządzenia i układy izolacyjne,

Cena studiów

Dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2024/2025.

Rodzaj studiów
Rok nauki
12 rat
10 rat
2 raty
1 rata
 • Zarządzanie
I
492 zł
590 zł
2950 zł
5900 zł
II
600 zł
720 zł
3600 zł
7200 zł
III
692 zł
830 zł
4150 zł
8300 zł
IV (7 sem.)
830 zł *5 rat
830 zł *5 rat
4150 zł *1 rata
4150 zł

Trwa rekrutacja na studia

Moim studentom pokazuję, że projekty występują powszechnie w naszym życiu. Powołując się na przykłady przedsięwzięć realizowanych w rzeczywistości, wspólnie ze studentami analizujemy ich strategie oraz oceniamy skuteczność zarządzania. Dobry menedżer musi posiadać m.in. umiejętność wyciągania wniosków.

dr Michał Hałaczkiewicz, członek zarządów, doradca przedsiębiorstw, trener biznesu

Nasi eksperci

Współpracują z nami

Pracodawcy Pomorza wspólnie z Wyższą Szkołą Administracji i Biznesu realizują działania pozwalające połączyć działalność naukową z biznesem, takie jak: organizacja konferencji, seminariów, praktyk studenckich.

dr Zbigniew Canowiecki
Prezydent Pracodawcy Pomorza

Informacje dodatkowe

 • Pracodawcy Pomorza

  pomorska organizacja zrzeszająca pracodawców

 • Perfect Consulting

  szkolenia, coaching

 • Transcom

  globalny dostawca usług w dziedzinie outsourcingu

 • Federal-Mogul Bimet

  producent łożysk, m.in. dla Audi, Alfa Romeo

 • Infobrokering

  marketingowe rozwiązania dla biznesu

Absolwenci kierunku są przygotowani do pracy zarówno w firmach prywatnych, jak i sektorze państwowym.

 • działy HR
 • działy marketingu, PR
 • własna działalność
 • działy logistyki, zapatrzenia
 • instytucje rządowe i samorządowe
 • placówki edukacyjne
 • przedsiębiorstwa międzynarodowe
 • agencje reklamowe
 • agencje nieruchomości
 • wyższe stanowiska menedżerskie

Studenci mają do wyboru jeden z dodatkowych języków obcych:

 • angielski A1 lub B2
 • rosyjski A1
 • hiszpański A1
 • niemiecki A1

Najczęściej zadawane pytania

Studia magisterskie na kierunku Zarządzanie można rozpocząć niezależnie od kierunku ukończonych studiów I stopnia. Kandydaci na studia II stopnia nie muszą uzupełniać różnic programowych.

W takim przypadku dyplom ukończeniu studiów wydany zostaje w języku angielskim, ponieważ cały tok studiów przebiega w języku angielskim. Studia anglojęzyczne w WSAiB są w tej samej cenie, co tradycyjne studia na kierunku Zarządzanie prowadzone w języku polskim. Więcej o studiach prowadzonych w języku angielskim (Management) TUAJ

Dokumenty od kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia oraz Jednolite Studia Magisterskie w rekrutacji na semestr zimowy przyjmowane są przez Biuro Rekrutacji od marca 2024 – 30.09.2024 r. Na wszystkich kierunkach obowiązuje limit miejsc oraz kolejność zgłoszeń.

O przyjęciu na studia I stopnia do WSAiB nie decyduje ilość punktów zdobytych na egzaminie maturalnym ani wybór zdawanych przedmiotów. By zostać przyjętym, wystarczy świadectwo zdania egzaminu maturalnego. O przyjęciu do WSAiB decyduje kolejność zgłoszeń. Od kandydatów wymaga się rejestracji on-line oraz złożenia kompletu dokumentów.

W Polsce obowiązuje system boloński co oznacza, że absolwenci wszystkich kierunków I stopnia licencjackich i inżynierskich lub też jednolitych studiów magisterskich mogą zapisać się na dowolny kierunek studiów II stopnia bez realizowania różnic programowych. W przypadku studiów II stopnia również o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz dostarczenie kompletu dokumentów.

Wpłaty prosimy uiszczać na konto:
Santander Bank Polska Warszawa Al. Jana Pawła II 17
14 1090 1102 0000 0001 5050 1850
Opłata rekrutacyjna (wpisowe) nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji ze studiów.

Dokumenty po otrzymaniu od Działu Rekrutacji prosimy o uzupełnienie i przesłanie na adres Uczelni pocztą tradycyjną.