Obronność

studia magisterskie

Opis specjalności

studia 3-semestralne (1,5 roku)
studia stacjonarne (dzienne), studia niestacjonarne (zaoczne), studia on-line
Gwarantujemy, że cena czesnego nie wzrośnie i będzie taka sama do końca studiów.

Od bardzo dawna wojna nie toczyła się tak blisko naszych domów, jak dzisiaj. Konflikt zbrojny trwający w Ukrainie wykazał potrzebę poszerzenia oferty edukacyjnej o specjalność, na której studenci nabywają wiedzę o: wojnie, bezpieczeństwie militarnym oraz pozyskują wojskowe umiejętności praktyczne.
Studia na specjalności Obronność na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne przygotują Cię zarówno do pełnienia służby wojskowej, jak i do pracy w jednostkach organizacyjnych resortu obrony narodowej oraz w zakładach polskiego przemysłu obronnego.
Wykładowcy z doświadczeniem praktycznym zapewnią Ci nabycie wiedzy dotyczącej działalności obronnej całego państwa, wykraczającej poza aktywność sił zbrojnych.
Studia na specjalności Obronność to edukacyjna propozycja dla osób zainteresowanych karierą w strukturach związanych z obronnością państwa m.in. absolwentów szkół mundurowych, osób zainteresowanych karierą w siłach zbrojnych, ale także osób łączących swą przyszłość z przemysłem obronnym.

Kończąc kierunek Bezpieczeństwo Wewnętrzne na specjalności Obronność będziesz posiadał wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, które zdobędziesz podczas zajęć w ramach m.in. następujących przedmiotów:

 • Współczesne konflikty zbrojne
 • Bezpieczeństwo morskie państw
 • Prawo wojenne i wojskowe
 • Wojskowe służby specjalne
 • Pierwsza pomoc w działaniach taktycznych
 • Technologie w przemyśle zbrojeniowym
 • Administracja wojskowa
 • Siły zbrojne i polityka bezpieczeństwa wybranych państw

Studia drugiego stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne trwają 1,5 roku i kończą się uzyskaniem tytułu magistra.

Tryby studiów

Zajęcia odbywają się trzy dni w tygodniu – od poniedziałku do środy.

Zajęcia odbywają się w weekendy, zjazdy odbywają się co drugi tydzień.

Zajęcia odbywają są zdalne (przez internet), na uczelni obowiązkowe są tylko dwa zjazdy w semestrze (od piątku do niedzieli) Więcej informacji.

Cena studiów

Dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2024/2025.

Rok nauki
12 rat
10 rat
2 raty
1 rata
I
858 zł
1030 zł
5150 zł
10300 zł
II (3-sem.)
1100 zł *5 rat
1100 zł *5 rat
5500 zł *1 rata
5500 zł

Trwa rekrutacja na studia

Studentów obronności przygotowujemy do budowania kariery zawodowej w jednostkach administracji publicznej, w służbach mundurowych lub w biznesie. Jeżeli chcesz założyć firmę, wyposażymy Cię w umiejętności, które umożliwią Ci dostosowywanie oferowanych produktów i usług do potrzeb wojska.

ppłk rez. dr Wojciech Mendel,

Nasi eksperci

Obóz survivalowo-strzelecki

Obsługa broni palnej, zajęcia z krav magi, obóz survivalowo-strzelecki – tak Studenci Bezpieczeństwa Wewnętrznego przygotowują się do wykonywania zawodu. Praktyczne zajęcia w doskonałej atmosferze, właśnie tak wygląda życie studenckie w WSAiB

Współpracują z nami

Współpraca Policji i WSAiB stwarza doskonałe warunki do wymiany doświadczeń i wiedzy, którymi wspólnie możemy się dzielić ze studentami – przyszłymi ekspertami ds. bezpieczeństwa.

insp. Sławomir Pachura
Komendant Miejski Policji w Gdyni

Informacje dodatkowe

 • Komenda Miejska Policji w Gdyni
 • Straż Miejska w Gdyni
 • Straż Miejska w Gdańsku
 • Straż Miejska w Sopocie
 • Straż Portowa

Absolwenci kierunku są przygotowani do pracy w administracji publicznej z ukierunkowaniem na jednostki organizacyjne służb państwowych i samorządowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne, a także w sektorze prywatnym:

 • Policja
 • CBA
 • CBŚ
 • Wojsko
 • Służby wywiadowcze
 • Straż Graniczna
 • Biuro Ochrony Rządu
 • ABW
 • Piony bezpieczeństwa
 • Sztaby kryzysowe

Studenci mają do wyboru jeden z dodatkowych języków obcych:

 • angielski A1 lub B2
 • rosyjski A1
 • hiszpański A1
 • niemiecki A1

Najczęściej zadawane pytania

Kryminologia i Kryminalistyka to specjalność na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne, podobnie jak Menedżer Bezpieczeństwa, Służby Specjalne i Policyjne w Dobie Cyberprzestępczości, czy Obrona Terytorialna Kraju.

Praktyki na kierunku można odbyć między innymi w: Straży Miejskiej w Sopocie, Straży Portowej w Gdyni, Komendzie Miejskiej Policji w Gdyni. W zorganizowaniu praktyk pomaga Akademickie Biuro Karier.

Dokumenty od kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia oraz Jednolite Studia Magisterskie w rekrutacji na semestr zimowy przyjmowane są przez Biuro Rekrutacji od marca 2024 – 30.09.2024 r. Na wszystkich kierunkach obowiązuje limit miejsc oraz kolejność zgłoszeń.

O przyjęciu na studia I stopnia do WSAiB nie decyduje ilość punktów zdobytych na egzaminie maturalnym ani wybór zdawanych przedmiotów. By zostać przyjętym, wystarczy świadectwo zdania egzaminu maturalnego. O przyjęciu do WSAiB decyduje kolejność zgłoszeń. Od kandydatów wymaga się rejestracji on-line oraz złożenia kompletu dokumentów.

W Polsce obowiązuje system boloński co oznacza, że absolwenci wszystkich kierunków I stopnia licencjackich i inżynierskich lub też jednolitych studiów magisterskich mogą zapisać się na dowolny kierunek studiów II stopnia bez realizowania różnic programowych. W przypadku studiów II stopnia również o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz dostarczenie kompletu dokumentów.

Wpłaty prosimy uiszczać na konto:
Santander Bank Polska Warszawa Al. Jana Pawła II 17
14 1090 1102 0000 0001 5050 1850
Opłata rekrutacyjna (wpisowe) nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji ze studiów.

Dokumenty po otrzymaniu od Działu Rekrutacji prosimy o uzupełnienie i przesłanie na adres Uczelni pocztą tradycyjną.