Stopień II

Bezpieczeństwo Wewnętrzne
studia II stopnia

studia 3-semestralne (1,5 roku)

studia stacjonarne (dzienne), studia niestacjonarne (zaoczne), studia on-line.

Gwarantujemy, że cena czesnego nie wzrośnie i będzie taka sama do końca studiów.

Studia II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne poszerzają wiedzę i rozwijają umiejętności zdobyte na studiach licencjackich.

Absolwenci studiów posiadają kwalifikacje do podjęcia pracy na kierowniczych stanowiskach w administracji publicznej, w szczególności w jednostkach organizacyjnych służb państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne. Studenci zdobywają również umiejętności niezbędne do objęcia stanowisk kierowniczych w pionach bezpieczeństwa w firmach sektora prywatnego oraz firmach świadczących usługi z zakresu bezpieczeństwa.

Kandydatom na studia w Gdyni proponujemy  nowoczesne specjalności: Służby Specjalne i Policyjne w dobie Cyberprzestępczości – dedykowaną specjalistom od zapobiegania szeroko rozumianym zagrożeniom dotyczącym systemów teleinformatycznych, realizowane są we współpracy z Policją, Kryminologia i Kryminalistyka – adresowaną do przyszłych techników kryminalistyki, pracowników Policji i służb specjalnych, Funkcjonariusz Służb Publicznych i Menedżer Bezpieczeństwa – specjalność przygotowująca kadry zarządzające systemami bezpieczeństwa w firmach i instytucjach państwowych oraz Mediacje. Nowością są studia na specjalności Obronność.
W zależności od wybranej specjalności część programu studiów odbywa się w zrekonstruowanej na terenie Uczelni sali rozpraw, laboratorium kryminalistycznym WSAiB, laboratorium komputerowym, sali gimnastycznej oraz na strzelnicy czy w siedzibach instytucji współpracujących z Uczelnią. Studenci mają możliwość uczestniczyć w szkoleniach antyterrorystycznych i obozach strzelecko-survivalowych. Na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne działa Koła Naukowe "Bezpiecznik".

Tym, co wyróżnia studia w Uczelni im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, jest unikalny zespół wykładowców. Tworzą go specjaliści posiadający bogate doświadczenie zawodowe, zdobyte m.in. podczas pełnienia służby w Policji, wymiarze sprawiedliwości czy służbach specjalnych.

Studia II stopnia trwają 3 semestry i kończą się uzyskaniem tytułu magistra.

 

Obóz survivalowo-strzelecki

Nasi eksperci

Szczegółowe informacje

 • Komenda Miejska Policji w Gdyni

 • Straż Miejska w Gdyni

 • Straż Miejska w Gdańsku

 • Straż Miejska w Sopocie

 • Straż Portowa

Współpraca Policji i WSAiB stwarza doskonałe warunki do wymiany doświadczeń i wiedzy, którymi wspólnie możemy się dzielić ze studentami - przyszłymi ekspertami ds. bezpieczeństwa.

insp. Sławomir Pachura

Komendant Miejski Policji w Gdyni

Absolwenci kierunku są przygotowani do pracy w administracji publicznej z ukierunkowaniem na jednostki organizacyjne służb państwowych i samorządowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne, a także w sektorze prywatnym

 • Policja
 • CBA
 • CBŚ
 • Wojsko
 • Służby wywiadowcze
 • Straż Graniczna
 • Biuro Ochrony Rządu
 • ABW
 • Piony bezpieczeństwa
 • Sztaby kryzysowe

Możesz wybrać jeden z dodatkowych języków obcych

 • angielski

  A1 lub B2

 • hiszpański

  A1

 • rosyjski

  A1

 • niemiecki

  A1

* art. 17 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zakaz wykorzystania zdjęć bez zgody autora.
 
 

Najczęściej zadawane pytania

Izabela Kalczyńska

Izabela Kalczyńska

Specjalista ds. Rekrutacji

FAQ

 • 1. Czy Kryminologia i Kryminalistyka to kierunek?

  Kryminologia i Kryminalistyka to specjalność na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne, podobnie jak Menedżer Bezpieczeństwa, Służby Specjalne i Policyjne w Dobie Cyberprzestępczości, czy Obrona Terytorialna Kraju.

 • 2. Gdzie odbywają się praktyki?

  Praktyki na kierunku można odbyć między innymi w: Straży Miejskiej w Sopocie, Straży Portowej w Gdyni, Komendzie Miejskiej Policji w Gdyni. W zorganizowaniu praktyk pomaga Akademickie Biuro Karier.

 • 3. Do kiedy można zapisać się studia?

  Dokumenty od kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia oraz Jednolite Studia Magisterskie w rekrutacji na semestr zimowy przyjmowane są przez Biuro Rekrutacji od 17.04.2023 - 30.09.2023 r. Na wszystkich kierunkach obowiązuje limit miejsc oraz kolejność zgłoszeń.

 • 4. Jaki wynik egzaminu maturalnego i jakie przedmioty maturalne są wymagane, by dostać się na studia I stopnia oraz jaki należy ukończyć kierunek studiów I stopnia, aby dostać się na studia II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne?

  O przyjęciu na studia I stopnia do WSAiB nie decyduje ilość punktów zdobytych na egzaminie maturalnym ani wybór zdawanych przedmiotów. By zostać przyjętym, wystarczy świadectwo zdania egzaminu maturalnego. O przyjęciu do WSAiB decyduje kolejność zgłoszeń. Od kandydatów wymaga się rejestracji on-line oraz złożenia kompletu dokumentów.

  W Polsce obowiązuje system boloński co oznacza, że absolwenci wszystkich kierunków I stopnia licencjackich i inżynierskich lub też jednolitych studiów magisterskich mogą zapisać się na dowolny kierunek studiów II stopnia bez realizowania różnic programowych. W przypadku studiów II stopnia również o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz dostarczenie kompletu dokumentów.

 • 5. Na jaki numer konta mogę wpłacić należność za wpisowe?

  Wpłaty prosimy uiszczać na konto:
  Santander Bank Polska Warszawa Al. Jana Pawła II 17
  14 1090 1102 0000 0001 5050 1850
  Opłata rekrutacyjna (wpisowe) nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji ze studiów.

 • 6. W jaki sposób mogę dostarczyć dokumenty rekrutacyjne?

  Dokumenty po otrzymaniu od Działu Rekrutacji prosimy o uzupełnienie i przesłanie na adres Uczelni pocztą tradycyjną.